Zaznamy o nefakturovanem prodeji

V dobì 21. století ¾ádá polské spoleènosti, ¾e jsou software pro pokladní registraci. Na námìstí je velké mno¾ství nabídek a pokladen, které jsou vybaveny specializovaným softwarem, který slou¾í k zaznamenávání prodejù a nákupù v souladu s právními normami pro splnìní zákonných pøedpisù.

Existuje mnoho programù pro fiskální mìny na trhu. Pou¾íváme napøíklad aplikaci PLU Manager, která je programem pro fiskální mìnu, co¾ umo¾òuje lehkou a silnou konfiguraci pokladny. Oblíbený stolní poèítaè je nástroj vhodný pro jeho provoz. Osobní poèítaè (PC. Velký poèítaè není nástrojem nezbytným pro získání a zmìnu nastavení pokladny, je v¹ak mo¾né pou¾ít klávesnici pokladny samotné. Tento program má v plánu zlep¹it práci pøi pøijímání nových polo¾ek na seznamu PLU a jejich opravách v dobì, kdy je vhodné zmìnit pracovní nastavení pokladny. Program PLU Manager je urèen pro subjekty, které hodlají vlastnit majetek, a zároveò vyu¾ívají nìkolik registraèních pokladen souèasnì, napøíklad pro online a velké øetìzce obchodù, stejnì jako pro jednotlivé subjekty, které budou pou¾ívat zákazníky z blízkého okolí pomocí nìkolika stanic pro zákazníky. Díky práci, kterou zákazník provádí, zákazník obdr¾í takové pøístroje, jako je vydání prodaných pøedmìtù - zbo¾í a pomoc a velké situace, jako je spoleènost, cena, sazba a kód. Také díky funkci rychlého prodeje pomocí klíèù mù¾eme upravovat celé skupiny zbo¾í kódem - jejich hodnotou, spoleèností a cenou slu¾by nebo samotnou cenou zbo¾í. Nejzajímavìj¹í vlastností softwaru je v¾dy mo¾nost upravit nastavení pokladny pomocí bì¾ného stolního poèítaèe vybaveného operaèním systémem Microsoft Windows. Díky tomuto výhodnému u¾ivateli existuje mo¾nost mìnit sazby DPH, záhlaví, heslo, parametry systému, vyøe¹it problém vratných obalù a stejné klíèe rychlého prodeje na vý¹i danì. To je funkce W.w.w.w.w. my¹lenka je zpùsob stahování a ukládání údajù o prodeji v osobním poèítaèi, je zde i nákup a ukládání tohoto poèítaèe nebo jiného nosièe dat, vèetnì hodnotu prodejù a poèet polo¾ek uvedených.

Vzhledem k tomu, ¾e software pro fiskální mìny mù¾e být velmi moudrý a vyhledávat na internetu za povahu nalezení softwaru, který nejlépe splòuje na¹e po¾adavky.