Zahranieni politiky a mezinarodni spoluprace

V mezinárodní podobì existuje diplomatický jazyk, který se vyznaèuje tradicí a hrou prohlá¹ení. Ale kromì toho zpùsobuje celou øadu výrazù, které odrá¾ejí zámìry mluvèího. Musíte je znát ve správném typu, co¾ pro pøíjemce není snadné.Politici z rùzných zemí dávají veøejným projevùm a zprávám pøíjemcùm z rùzných jazykových oblastí. V této pozici hrají roli pøekladatelé. Od nìj významná èástka závisí na pøíjmu zprávy. Nesmí dokonale znát jazyk mluvèího, ale mìl by mít také vysoké vzdìlání o køehké situaci a mezinárodních kontaktech.

Jaký zpùsob pøekladu v diplomacii se nejèastìji pou¾ívá?Nejkvalitnìj¹í pøeklad tìchto projevù je konsekutivní tlumoèení. Nepøijí¾dìjí pravidelnì, tedy paralelnì s výroky, ale v mezerách mezi men¹ími nebo vìt¹ími èástmi textu. Pøekladatel to pova¾uje za úkol shrnout fragmenty posluchaèùm s pøihlédnutím k jejich celému úèelu a zdùrazòující nejdùle¾itìj¹í slo¾ky. Bohu¾el, je to stejnì snadné, proto¾e ka¾dý jazyk obsahuje idiomy nebo fráze, které nelze doslovnì pøelo¾it, ale v nich vytvoøí schopnost v¹ech kontextù. Jazyk diplomacie se stále oplývá rùznými metaforami a obecnostmi, které konsekutivní tlumoèení musí odkazovat na doslovnìj¹í situaci, pøístupnou pøíjemcùm na jiné úrovni. Souèasné interpretace chtìjí zároveò existovat bez nadmìrné interpretace.

Kdo by mìl pøekládat pøeklad?

zdroj:

Pøekladatelé musí pou¾ít výrazný sklon k okam¾ité analýze obsahu, výbìru nejcitlivìj¹ích informací, konstrukci syntaktického výrazu a vìrnému vyjádøení skuteèného zámìru reproduktoru. To je tì¾ká pozornost pøekladatele v jeho osobì na mezinárodní scénì. Konsekutivní tlumoèení za chladných okolností je provádìno profesionály s velkými zku¹enostmi. Oni si vydìlali metody zapamatovat si obsah nebo si v¹imnou je v jejich úplnosti pro krátká písmena pro jednotlivá slova, nebo symboly, které oznaèují intonaci, akcentaci nebo zvýrazní klíèová hesla. Díky tomu jsou schopni vìnovat pozornost dynamice podobné chuti reproduktoru.Konsekutivní tlumoèení je pak ústním pøekladem, který je zhu¹tìný, a proto obvykle krat¹í ne¾ nový text, odrá¾ející zároveò podstatu obsahu a my¹lenkovou cestu øeèníka a jeho my¹lenek.