Vzduchovy filtr houbieky

Magnetický filtr je definován zejména pro domácnosti pomoc jako nové lehké prùmyslové instalace ústøedního vytápìní a èisté vody, a to, zda v¹echna zaøízení instalovaného v tìchto zaøízeních proti pevných èástic zneèi¹tìní. Které stále více populární pou¾ití vysoce hodnotných zaøízení a regulaèní armatury - mìøicí zaøízení, existuje potøeba pro filtraci vody, proto¾e jejich skuteèný a spolehlivý provoz je podmínìn v celé èistotì tekoucí vody.

Magnetické filtry by mìly být instalovány na potrubí tak, aby smìr toku vody odpovídal ¹ipce obsazené na trupu a kryt byl na filtru. Filtry lze sestavit na vodorovných a pøímých potrubích. Magnetické filtry se soustøeïují na trup, sí»ovou vlo¾ku, víko, magnetickou vlo¾ku, tìsnìní a spojovací prvky. Konstrukce filtrù poskytuje velký efekt filtrace vody díky mo¾nosti dvoustupòového èi¹tìní: technické a magnetické. Magnetické filtry lze pou¾ít v domácích ústøedních topeních, prùtokových ohøívaèích, automatických praèkách, myèkách nádobí, vodovodních systémech, které dodávají ve¹kerá zaøízení pro vytápìní nebo chlazení. Úèinky magnetických filtrù jsou mimo jiné prevence po¹kození konstrukce a zaøízení umístìných v ní, zvy¹ování úèinnosti instalovaných magnetizérù, sní¾ení provozních nákladù, sní¾ení odolnosti proti vodì nebo prùtoku kapaliny v zaøízení. Magnetické filtry mají mnoho výhod, kdy¾ napøíklad nejsou provozní náklady, jsou prakticky bezúdr¾bové.V Anglii se setkávají více ne¾ 20 milionù rodinných domù, z nich¾ vìt¹ina má topný systém vytápìní a tato zemì je v èele rozvoje moderních ekologických technologií, které pomáhají provozovat topné systémy. Bìhem posledních nìkolika let bylo v Anglii vydáno pøes milión magnetických filtrù.