Vyvoj tihotneho boicha

První èasy, které si vyberete, jsou pro dítì nejdùle¾itìj¹í. Pro v¹echny orgány a hodnoty ¾ivota probíhají, v následujících mìsících stavu jiné ¾eny není dítì prakticky nic víc. Není divu, ¾e lékaøi varují budoucí matky, ¾e zejména v souèasných raných fázích svého po¾ehnaného vzhledu by se o sebe postarali, nepokou¹eli se onemocnìt a neo¹etøovali se silnými léky, které by mohly zpùsobit vá¾né po¹kození jejich budoucího dítìte. Je v¹ak známo, ¾e je obtí¾né opustit domov na 9 mìsícù a sníh a zima, zejména v období slunovratu, a navíc poznámky o silných hormonálních zmìnách v ¾enském systému, je prakticky obtí¾né se vyhnout.

Za prvé, nepropadejte panice, kdy¾ si v¹imnete, ¾e máte bìhem tìhotenství nachlazení. S mírným nachlazením se moje matka bude velmi efektivnì zabývat, není tøeba lékaøského zásahu. V¾dy musíte mít na pamìti, ¾e u¾ívání lékù v poètu ètyø mìsícù, které chce, je daleko nedoporuèené. V této podobì proto stojí za to vìøit starým, snadným zpùsobùm, jak chytit babièku zima. Èaj s citronem, medem a malinovou ¹»ávou a cibulí a èesnekovým sirupem (navzdory skuteènosti, ¾e je to velmi ¹patné, proto¾e to nepo¹kodí plod, a to nám pomù¾e a zima projde do týdne.

Na druhé stranì, na druhé stranì, nachlazení bìhem tìhotenství by mìlo být odlo¾eno mnohem více ne¾ poøadí nachlazení pøed tìhotenstvím. Vzhledem k tomu, ¾e v pøípadì, ¾e mírné nachlazení a výtok z nosu bìhem tìhotenství mù¾e být vyléèeno babièèinými metodami, tak s pneumonií (která je mnohem rychlej¹í, kdy¾ je na¹e síla výraznì omezena mìnícím se tvarem a hormony bude obtí¾nìj¹í.

Pokud je na druhé stranì katarální rýma bìhem tìhotenství, bude to velmi spolehlivé øe¹ení pro stavìní inhalace z vody s chutí domácí soli nebo kapek ¾aludku, máty, heømánku nebo levandule. Èasto mi fouká nos, tak¾e nedovolím, aby sekrece proudila do mého ¾ivota, a vyhazujte pou¾ité tkánì. Stále mù¾ete dostat nosní kapky, které ztì¾ují nos, ale bude nutné nosit kapky vytvoøené se znalostmi dìtí, proto¾e jsou mnohem delikátní. Nicménì, nezapomeòte jim dát více ne¾ 3 dny.