Vybu na zona propan butan

ATEX - pak pravidlo Evropské unie je. Definuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky urèené pro pou¾ití v zónách ohro¾ených výbuchem. Zvlá¹tní po¾adavky jsou stanoveny v mezích souvisejících s poslední smìrnicí. A po¾adavky, které nejsou upraveny smìrnicí nebo normami, mohou být materiálem vnitøních pøedpisù, které platí v následujících èlenských státech.

proceduraPøedpisy se v¹ak nemohou od smìrnice li¹it, ani nejsou pøimìøené ke zvý¹ení po¾adavkù. Vzhledem k tomu, ¾e smìrnice ATEX 94/9 / ES nás zavádí k oznaèení CE. Ano, a ka¾dý výrobek "ATEX", který byl oznaèen symbolem Ex, musel být na zaèátku oznaèen znaèkou CE výrobcem. A a pøedá postup nebo je vhodný s bì¾nou úèastí "tøetí strany", pokud výrobce pou¾il jiný modul ne¾ modul A.

Sjednocení pøedpisùVzhledem k tomu, ¾e nejednotnost pøedpisù, které se týkají bezpeènosti v rùzných regionech EU jsou hlavní omezení v bezprostøední pohyb zbo¾í mezi èlenskými státy, se rozhodla sjednotit tato pravidla. Úspìch pou¾itého zaøízení na kariéru v oblastech, které jsou v nebezpeèí výbuchu dne 23. bøezna 1994 Evropský parlament a Rada Evropské unie oznámila, ¾e smìrnice 94/9 / ES ATEX, které zavedlo údr¾bu 1. èervence 2003. Také zavedla smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 - co¾ pøedstavovalo také známý jako ATEX u¾ivatelù. Jednalo se o minimální po¾adavky na bezpeènost na pracovi¹ti, které mohou zpùsobit výbu¹nou atmosféru.První smìrnice byla zavedena ji¾ v roce 2003. Druhá smìrnice byla zøízena Ministerstvem hospodáøství, knih a spoleèenských postupù dne 29. kvìtna 2003 a byla platná od 25. èervence 2003. Dne 31. øíjna 2010 zmìnila vyhlá¹ka ministra hospodáøství ze dne 8. èervence 2010 o minimálních bezpeènostních po¾adavcích a hygienu práce, která souvisí s jednoduchostí naplnìní výbu¹né atmosféry v pozadí práce, která nahradila naøízení z roku 2003.