Vlasy za rameny ueesu

Mùj bratranec nesmírnì zbo¾òuje zábava vlasy, mù¾ete si ji, høeben stále mazlí a provádìt je. To je ve skuteènosti zapojena do toho, ¾e tak, aby vìci vypadaly copánek se dá krásnì polo¾il ¹estkrát, po urèitou dobu, co¾ vede k jejich vlasy pøíslu¹enství vlasy, nebo plug-in není spony. Oceòujeme a uèebnice, aby se jim. Její nová tvorba princezny smích pøíli¹ legraèní starý a potøebuje dokonalý úèes a obleèení. Na zaèátku své matky wyplot³a desítek copánkù s wpiêtymi není stuhami. Po chvíli tento rozko¹ný holèièka øekl, ¾e ne, a není èas. Oèekával jsem mnohem spravovaný .... bez vlasù a zaèala. Doba pøetaktování jejich instalaci. Vypadala skvìle, jak dùle¾itou princeznu. Ale kdy¾ jde o princeznách tedy pomìrnì rychle zase rozmyslela. Ne dùvìøovat druhé, ¾e v prvním uèení ke høe to bylo asi dvì hodiny. Najednou .... totálnì zmìnil vizi a její styl moment to znìlo jako „noooo, já opravdu nemám chcêêêê v ¾ádném pøípadì odvolání aristokrat, jak daleko jeho autoritu.“ Vynalezl nový úèes, vlasy sepnuté do drdolu plnil roli. Na svatbì, samozøejmì, jak bylo øeèeno døíve, jsme ji¾ zbìhlí v plnìní jejích vlasù zároveò proto, ¾e jsme koneènì ¹li hlavnì rychle. Její matka se stranou mì v pøí¹tích nìkolika minutách byli ochotni.

Nejlep¹í úèesy pro holky