Vedene hermeticke osvitleni

Moderní vedené nouzové osvìtlení pou¾ívá formy ve formách, kdy¾ osvìtlení nejprve v dùsledku výpadku napájení nebo jiné selhání pøestane fungovat. V Polsku se jedná o velmi velký poèet normativních aktù a speciálních norem, které rozhodují o v¹ech otázkách, které se pøímo týkají my¹lení, instalace a monitorování provozu zaøízení nouzového osvìtlení.

Typy osvìtleníStojí za to na výstupu, ¾e podle nejnovìj¹ího standardu PN-EN 13201 je LED nouzové osvìtlení opravdu obecným termínem pro nìkolik druhù osvìtlení.Nejoblíbenìj¹í typy osvìtlení jsou:- nouzové osvìtlení- osvìtlení komunikaèních komunikací- osvìtlení otevøeného prostoru- osvìtlení vysoce rizikové zóny

Dùle¾ité úkoly nouzového osvìtleníNouzové osvìtlení hraje mimoøádnì dùle¾itou roli pøedev¹ím v pøípadì výpadku napájení svítidel, která byla v primárních svìtelných instalacích vypoètena konstantnì. Zvlá¹tì dùle¾itou otázkou v této skuteènosti je, ¾e v¹echna svítidla nouzového osvìtlení jsou napájena ze zdrojù, které jsou bez základního napájení. Moderní nouzové LED osvìtlení by mìlo být primárnì nouzové nouzové osvìtlení a nouzové evakuaèní osvìtlení. Hlavním úkolem nouzového osvìtlení, jak bylo jasnì odhadováno, je poji¹tìní nejvy¹¹í mo¾né bezpeènosti v pøípadì poruchy primárního zdroje energie.Nouzové únikové osvìtlení vychází ze 3 typù osvìtlení. Dùvodem je samozøejmì osvìtlení únikové cesty, která by mìla zajistit nejvy¹¹í úroveò bezpeènosti pøi opu¹tìní stávající polohy. Je to drahé jako nejvhodnìj¹í podmínky, které umo¾nily identifikaci a nejlep¹í vyu¾ití únikových cest. Velmi dùle¾itou roli zde hraje umístìní nouzového osvìtlení, kdy a pou¾ití profesionálního po¾árního a bezpeènostního vybavení.

Tam, kde se pou¾ívá nouzové osvìtleníNouzové osvìtlení LED by mìlo být zapojeno do plných budov, kde by náhlé ztráty napìtí mohly ohrozit zdraví, ¾ivot a ¾ivotní prostøedí. Toto osvìtlení by mìlo platit i v takových bytech, kde by ztráty napìtí mohly vést k oblíbeným materiálním ztrátám. Tyto místnosti by mìly být napájeny malým mno¾stvím dvou volných zdrojù energie. Mimoøádnì dùle¾itou roli hraje také nouzové zapnutí nouzového osvìtlení. V Polsku existují zvlá¹tní pravidla, která pøesnì definují, v jakých místech by mìlo zaèít profesionální nouzové osvìtlení. Existují tedy takové místnosti jako:- kino- divadla- philharmonics- sportovní haly (pro více ne¾ 300 osob- místnosti hledi¹tì- zábavní zaøízeníNouzové osvìtlení by mìlo být také spojeno s celým výstavním prostorem a v apartmánech s plochou nad 1000 m2. Podle pøedpisù by mìlo být nouzové osvìtlení jedineènì umístìno v domech kolektivního bydli¹tì, které jsou urèeny pro více ne¾ 200 osob. Stojí za to pøidat plus a ¾e nouzové osvìtlení by mìlo být pou¾íváno v gará¾ích, které jsou osvìtleny pouze umìlým svìtlem.

Nejoblíbenìj¹í osvìtlení na námìstíNa svém vlastním trhu hraje evakuaèní osvìtlení v souèasné fázi velmi obtí¾nou znaèku, ve které jsou zdroje svìtla dány LED diodám s extrémnì výkonným osvìtlením. V souèasné dobì mù¾ete získat obì verze pøístrojù urèených pro pøímou montá¾, pokud je také pøíslu¹enství pro montá¾ do stropu nebo skryté. Velice oblíbená jsou také smìrová svítidla a moderní svítidla po osvìtlení.