Vakuove nadoby na potraviny v ledniece

I kdy¾ vakuové balení je nejèastìji pøipisována wielkopowierzchniowymi s obchody, cateringových spoleèností a restaurací, tím èastìji se jednotliví zákazníci hledají zaøízení, která jim dá prodlou¾it ¾ivotnost ulo¾ených potravin. Zvlá¹tní vaky, vakuové kontejnery a balicí zaøízení jsou zahrnuty do jejich potøeb a umo¾òují balení men¹ích èástí jídla.

Domácí pøíslu¹enství pro balení vakuových potravin mù¾e pou¾ívat speciální vakuové vaky nebo více pou¾ití vakuových nádob z plastu. V pøípadì kontejnerù se nejèastìji pou¾ívají speciální ruèní pumpy pro nasávání zbyteèného vzduchu z kontejneru a pøesvìdèení jeho hermetického uzavøení. Pro uzavøení lahví se speciálními vakuovými zátkami lze pou¾ít vhodnou ¾ivotní strategii. Obvykle se jedná o univerzální velikost, tak¾e je mù¾ete také vzít k uzavøení lahví s vínem, stejnì jako k lahvièkám s olivovým olejem nebo balsamickým octem. Vakuové uzavøení lahve prodlu¾uje trvanlivost obsahu - po vysávání bude víno jistì umístìno i po dobu del¹í ne¾ 20 dnù. Pro srovnání, víno v otevøené láhvi lze skladovat ka¾dé 2-3 dny.

Pro soukromé pou¾ití mohou být také pøizpùsobená zaøízení, jako je multivac, umo¾òující skladování potravin ve speciálních sáècích. Skladování potravin v sáècích prodlu¾uje její retenèní èas - vzájemná závislost na typu produktu a místo, kde se bude nosit (pokojová teplota, chladnièka s mrazákem, doba skladování se táhne a¾ ètyøikrát. V vakuovì uzavøených pytlích mù¾ete ukládat sypké produkty, jako je káva nebo èaj, zpracované potraviny, ale také zelenina, maso a maso. Vakuovì balené maso, které lze uchovávat v mrazáku pøi pomìrnì nízké teplotì po dobu a¾ 26 mìsícù. Dal¹í výhodou vakuového balení s vaky je skuteènost, ¾e nemají zájem o prodej velkých prostor.