Uzavoeni obchodu s automobily

V pøípadì úspìchu, chceme-li zlikvidovat podnik nebo uzavøít poboèku, musíme se zabývat nejen otázkami souvisejícími pøedev¹ím s prací, ale také s pokladnou. Nesmíme na to zapomenout, i kdy¾ ji pøijímáme jako ¹piona, který hledá ná¹ obrat v hodnotì a kdo dá ka¾dému daòovému úøadu, kdy¾ takový problém nastane.

Pokladna a dokonèovací práce? Tento problém je po¾adován mnoha podnikateli. Rozsah povinností poplatníka je upraven rozhodnutím ministra financí ze dne 14.3.2013 v historii registraèních pokladen. Mimochodem, pravidla upravují celý ¾ivotní cyklus pokladny, a to i ve fázi jejího postavení u výrobce. Regulují také proces dodávky a servisu takové pokladny. Ve vìci naøízení tedy musíme: provést denní a periodickou finanèní zprávu, do 7 dnù od ukonèení operace registraèní pokladny musíme vrátit ¾ádost vedoucímu daòového úøadu o pøeètení daòové pokladny. Musíme také vrátit ¾ádost vedoucímu daòového úøadu, aby byl registr zru¹en. Nakonec, s pomocí servisního technika, pøeèteme obsah pamìti registraèní pokladny tak, ¾e sestavíme fakturaèní zprávu za ka¾dou dobu práce pokladny. Toho by mìlo být dosa¾eno v pøítomnosti zamìstnance daòového úøadu. Vyhlá¹ka zavádí povinnost pøipravit protokol pro ètení obsahu pamìti pokladny.Jak mù¾ete pravdìpodobnì hádat, zprávy berou koneèné srovnání toho, co bylo pøeèteno z penìz od posledního, které jsem navrhl v mìsíèních nebo ètvrtletních smlouvách. Aby se zabránilo ¹patné situaci, bude to skvìlý nápad vytisknout zprávu za prodejní období, které kombinujete s pøiznáním k DPH. Poznáte mo¾nost provést opravu, pokud jste nìkde udìlali chybu.Za zmínku stojí také to, ¾e pøi podání ¾ádosti vedoucímu úøadu o práci pøi ètení fiskální pamìti poskytujeme informace o tom, zda jsme pou¾ili fiskální hotovost jako daòového poplatníka. Musíme také vyplnit prohlá¹ení o pou¾ívání registraèní pokladny. Pokud byla èástka pøijata ménì ne¾ 3 roky, musíme vrátit pøíspìvek, který jsme pou¾ili na nákup pokladny.Jak vidíte, dokonèení pracovních míst a registraèních pokladen je stejný ¹iroký podnik, který budete muset podniknout. Pokud se konec èinnosti a tato likvidace registraèní pokladny zhor¹í ne¾ 3 roky - budeme po¾adovat úlevu, kterou jsme koupili pro pokladnu.