Uspora energie v kancelaoi

https://driv-ultra.eu/cz/

Øízení energie je velmi dùle¾itá vìc prakticky ve v¹ech odvìtvích, v síle budov nebo podnikù. Odpínaèe a spínaèe napájení jsou v tìsném rozvoji mnoha výrobcù. Ka¾dý z nich u¹etøí, aby systémy, které navrhoval, byly co nejúplnìj¹í a aby odpovídaly jiné formì.

Hlavní výhody jistièù jsou nepochybnì malé rozmìry, jednoduchá instalace a demontá¾, ale vìt¹inou velmi ¹iroký výbìr, pokud potøebujete pomocná zaøízení.

Pøepínaè napájení je jídlo, které je dáno tam, kde mají síly mnoho bohatých èísel. Jeho hlavním pøíkazem je ochrana jiných elektrických zaøízení proti úèinkùm mo¾ného pøetí¾ení nebo zkratu. Je to brát více v místì kontroly výkonu elektrické konstrukce.

Základní rozdìlení výkonových jistièù zahrnuje jistièe nízkého napìtí, støedního napìtí a vysokého napìtí. Charakteristickým znakem nízkonapì»ových spínaèù je provozní napìtí krat¹í ne¾ 1000V a jejich nejoblíbenìj¹í formou jsou obloukové spínaèe. Pøepínaèe støedního napìtí typicky poskytují 10 000 vypnutí.

Pokud se jedná o vysokonapì»ové vypínaèe, jsou shromá¾dìny ve dvou technologiích: mrtvý tank a ¾ivá nádr¾. Zpùsob provedení má vliv na opatøení ve formì vypínaèe, ale stále na mechanickou pevnost. Jistièe pøipravené v technologii mrtvých nádr¾í jsou charakterizovány mnohem vìt¹í odolností spojenou s výraznì silnou stabilitou jistièe. Vysokonapì»ové vypínaèe jsou obvykle zpùsobeny typem média pou¾ívaného k uhasení oblouku.