Ueetni program na ios

Moderní úèetní a fakturaèní programy v centru Windows jsou velmi efektivní a intuitivní. Stále existuje skupina u¾ivatelù, kteøí namísto pou¾ití my¹i radìji pou¾ívají my¹i namísto my¹i. Existují firmy nebo podnikatelé, kteøí nechtìjí investovat do jiných poèítaèù. Pro nì byl vytvoøen pouze program Comarch Klasyka, který prodává v¹echna inovativní øe¹ení a nabídky v dokonalé grafické podobì.

Comarch classic je ve v¹ech funkèních HR a mzdových programech. Nabízí mo¾nost usazování znaèek na zjednodu¹eném a ¹irokém úèetnictví. Kromì vedení cizích mìn bude nakupovat za kompletní øízení skladu, spolu s registrací komerèních operací. V rámci aplikace je k dispozici dostupný poèet skladù, podpora zálohových faktur, interních prodejù a nákupù.

Modul Fakturace umo¾òuje zadávání dlouhých 160 znakù názvù zbo¾í. Má zavedenou databázi bank, které mù¾ete pou¾ít k provádìní pøevodù. Pracuje s fiskálními tiskárnami.

Dal¹í èástí projektu je prvek Mzdy. Pøiná¹í mo¾nost vést záznamy o zamìstnancích, uvádìt trh a vypoèítávat pøíjmy. Mù¾ete si v nìm v¹imnout absencí a svátkù zamìstnancù. Tento prvek také umo¾òuje provádìt daòové pøiznání PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS a vytváøet pøevody na finanèní úøad.

Pro ka¾dého u¾ivatele pøipravil výrobce speciální návrh migrace pro ty verze programu, které pou¾ívají prostøedí Windows. Je to jistì velmi originální nabídka, vzhledem k tomu, ¾e aktualizace mù¾e být zlevnìna o 40% a nejnovìj¹í verze aplikace je zalo¾ena na nejnovìj¹ích technologiích, zohledòuje a plánuje obraty v pøedpisech, které z nových dùvodù jednodu¹e nedosáhnou klasické skupiny.