Tvar vlasu a oblieeje

https://soundimine.eu/cz/Soundimine - Jedineèná sluchadla s inovativní technologií, která obnoví va¹i schopnost jasnì sly¹et bez ohledu na vìk!

Mùj neteø nesmírnì miluje hrát si s vlasy, mù¾ete ji drá¾dit nìkolik dní, hýbat se a zamý¹let. Je tak zasa¾ená, ¾e pokud chce, aby se celá vìc mohla zdát nádherná, mù¾e si s ní ¹estkrát uspoøádat podprsenku, poka¾dé, kdy¾ na ni dá zaøízení na péèi o vlasy nebo vlo¾í sponky do vlasù. Opravdu ¾ádám ¹kolní pøedstavení a pøipravím se na nì. Její koneèná role Princess Jokes je stará a originální a vy¾aduje dokonalý úèes a obleèení. Zpoèátku se maminka zamotala s více ne¾ tuctovou copánkou s údaji v nich, které nejsou stuhami. Pozdìji ten nádherný jedenáctiletý øekl ne, ne, a ne je¹tì jednou. Vlastnì budu èekat v interiérech .... tak to zaèalo. Pùlhodina pøetaktování také jejich plánování. Vypadala krásnì jako jediná princezna. Teprve kdy¾ chodí s rozmazlenými dìvèaty, rychle zmìnila názor. Ani¾ by se pøiblí¾il k tomu souèasnému, bylo od zaèátku kompilace témìø dvì hodiny. Neoèekávanì ... zcela zmìnila my¹lenku, zatímco ve svém projevu to bylo ménì "ne, já nechci, nepamatuji si nic jako princeznu, jak vysokou její slu¾kou". Poprosila se o nový úèes, pøipravila si vlasy do role plné koky. Na¹tìstí, samozøejmì, jak ji¾ øekla, máme nyní dovednost pøetáhnout vlasy, a proto jsme spolu zvlá¹» dobøe spolupracovali. Její maminka z nìjaké strany mì a z dal¹ích dvaceti byla hotová.