Tihotna ve viku 36 let

Mnoho ¾en se ptá, kdo je schopen otìhotnìt. Existují ¾eny, které by chtìly po¾ádat o dítì ve vìku 18 let, mo¾ná døíve. Vìt¹ina z nich se v¹ak nejdøíve zamìøuje na vyu¾ití finanèní stability, vhodného partnera, pohodlného ¾ivota, ve slovì, hmotných zaøízení, která umo¾ní správné a bezpeèné výchovu dítìte. Je to tedy správné rozhodnutí, ale má nìjakou vlastnost. Konkrétnì vìk. Mù¾eme se v¹ak cítit mentálnì nepøipraveni k tomu, abychom krmili dítì, tak¾e na¹e tìlo neví dobøe, jak je tento vìk, a z tohoto dùvodu je pozdìji je¹tì hor¹í.

Z biologického hlediska je nejlep¹í období pro narození dítìte ¾enami mezi 18 a 25 lety. Døíve se tìlo èlovìka neustále rozvíjí dostateènì, co¾ mù¾e vést k potratu a narození mrtvého dítìte. A pak, po 35 letech, kdy se zvy¹uje pravdìpodobnost onemocnìní spojených s po¹kozením genetického kódu, jako doklad o Downùv syndrom.

Kdy¾ pøijde na správný vìk pro tìhotenství, tak pro biologii. V praxi to vypadá, ¾e dvacetileté dìvèata dokonèují studium (a» u¾ jsou souèástí nich, zaèínají pracovat, mo¾ná nemají partnera, a pokud si myslí, ¾e si nejsou jisti, zda chtìjí zbytek svého ¾ivota odstranit. Navíc nechtìjí omezovat své dobré, první roky velkým závazkem, kterým je vytvoøení dítìte. Nedìlejte na to za to malé ¾eny a vyhazujte jejich nedostatek mateøského instinktu. Existují pak pøímé reakce, které jsou zpùsobeny zmìnami ve svìtì kolem nás. Proto, na rozdíl od skuteènosti, ¾e pozorování biologického èasu je stejnì charakteristické, nemìlo by se zapomínat, ¾e není rozhodující, zda se rozhodneme otehotnìní nebo ne. Za prvé, oba budoucí rodièe by mìli zahrnovat touhu mít potomka. Existuje také potøeba alespoò základní stabilizace aktiv a vìdomí, ¾e v pøípadì tìhotenství neztratíme svou práci. Je nepøijatelné, aby se èlovìk kvalifikoval na tìhotenství jako zpùsob, jak posílit vztahy s pøítelem. Taková léèba pouze zhor¹í situaci mezi ¾enou a mu¾em.

Vá¾ený pane, je pravda, ¾e polský systém nám poskytuje zkrácený okam¾ik otìhotnìní. Skuteènou vìcí je také to, ¾e vhodný vìk pro mluvení ve vùli, kterou chci stejný èas døíve, teoreticky tím lépe. Nicménì neznièí skuteènost, ¾e dítì by mìlo být výsledkem lásky mezi dvìma lidmi, a nikoli smysl pro povinnost.