Smirnice evropske unie v anglietini

Smìrnice ATEX je obvyklým názvem smìrnice Evropské unie, která sjednocuje ustanovení týkající se po¾adavkù, které musí splòovat výrobky podobné tìm, které se pou¾ívají v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. To umo¾òuje znaènì tok zbo¾í mezi v¹emi èlenskými státy, proto¾e, jak víme, je volný pohyb materiálù jedním z dùle¾itých pøedpokladù evropského spoleèenství.

V Polsku byla v definici ministra role v historii základních po¾adavkù na zaøízení a ochranné systémy dané zemi v blízkosti zaøízení s nebezpeèím výbuchu a skuteènosti a deriváty (smìrnice ATEX 94/9 / ES popsána ATEX.V zásadì jsou podrobnì popsány po¾adované bezpeènostní úrovnì a techniky, které chce produkt splnit v závislosti na centru, v nìm¾ se bude cítit. Je v¹ak tøeba si uvìdomit, ¾e kromì po¾adavkù smìrnice ATEX musí ka¾dý výrobek splòovat i pokyny odvozené od druhých dùle¾itých aktù týkajících se daného sortimentu a právnì po¾adovaných certifikátù.Hlavní prostøedí, ve kterém jsou tyto informace získávány, jsou doly, zejména podzemní, vystavené výbuchu metanu a / nebo uhelného prachu. Dal¹í zranitelné oblasti zahrnují chemických továren, elektráren, cementárny, závodù na zpracování døeva a plastù. Pøítomnost výbu¹ných koncentrací ve vzduchu a èetnost jejich stálosti urèují klasifikaci prostoru jako zóny výbu¹ného nebezpeèí. Výrobek, který neobdr¾í certifikát, by mìl být okam¾itì uvolnìn ze sektoru. To slou¾í pøedev¹ím pro bezpeènost obslu¾ných slu¾eb a pro sní¾ení ztrát spojených se ¹patnými událostmi. Díky odpovídající konstrukci v¹ech konstrukcí a pøíslu¹enství mù¾ete minimalizovat riziko útoku na daném místì prakticky nulovou.Certifikaèních orgánù produkty v Polsku UDT-CERT, ITG KOMAG, Central Mining Institute Experimental Mine "Barbara" a OBAC Miko³ów - Centrum pro výzkum a certifikaci Sp. z o.o. s hlavním mìstem v Gliwicích.Mimo Evropské unie jsou platné certifikaèní normy IECEx, jejich¾ hlavní informace jsou v souladu s doporuèeními ATEX. V evropském spoleèenství není certifikace IECEx ¾ádoucí.