Sezonni gastronomie

Smìrnice ATEX, nazývaná také jako nová smìrnice o výstupu, je dokumentem, jeho¾ primárním cílem je sblí¾ení právních ustanovení èlenských státù Evropské unie v ochranných systémech a zaøízeních, která jsou pøijata v oblastech ohro¾ených výbuchem metanu nebo uhelného prachu.

VaricoBooster

Tato zásada pøedev¹ím definuje základní bezpeènostní po¾adavky, ¹iroké sortimenty výrobkù a navíc zpùsoby, jak prokázat spolupráci s urèitými bezpeènostními po¾adavky.Evropské normy hrají dùle¾itou roli ve smìrnici, která podrobnì popisuje technické zpùsoby prokazování shody s bezpeènostními po¾adavky. Spolu s pravidlem, ¾e výsledek je u¾iteèný s pravidlem, pøedpokládá se jeho souhlas se specifickými bezpeènostními po¾adavky.Spoleèné po¾adavky na atex pro zaøízení a ochranné metody pou¾ívané v potenciálnì výbu¹ných oblastech jsou uvedeny v pøíloze II smìrnice. Øeè je o obecných po¾adavcích, volbì materiálù, my¹lení a formì, potenciálních zdrojích vznícení, hrozbách ze strany vnìj¹ích èinností, po¾adavcích na bezpeènostní zaøízení a integraci po¾adavkù zaji¹»ujících bezpeènost systému.Podle pokynù musí výrobce uva¾ovat o zabránìní vzniku výbu¹né atmosféry zaøízením a ochranných opatøení, aby se zabránilo vznícení výbu¹né atmosféry, potlaèit nebo omezit explozi.Jídla a ochranné systémy by mìly být navr¾eny tak, aby zabránily mo¾nému výbuchu. Mìly by být provádìny se znalostmi technických znalostí. Stránky a souèásti zaøízení musí být stabilnì a v souladu s pokyny výrobce.Ka¾dé zaøízení, obranný systém a pøístroj by mìly mít oznaèení CE.Materiály pou¾ívané pro sí» zaøízení nebo ochranných systémù nemohou být hoølavé. Mezi nimi a atmosférou nesmí docházet k ¾ádným reakcím, které by mohly zpùsobit potenciální explozi.Pøístroje a ochranné systémy nesmí zpùsobit zranìní nebo zranìní. Musí zajistit, aby jejich zále¾itosti nakonec nevznikly pøi vysokých teplotách a radiaci. Nesmí existovat ¾ádná elektrická nebezpeèí a nemohou vytváøet nebezpeèné situace.