Registraeni pokladna dsa 45

Pro ka¾dého podnikatele døíve èi pozdìji pøijde období, ve kterém bude muset získat fiskální pokladnu pro na¹i spoleènost. V tuto chvíli je v¹ak tato skuteènost nebo její schopnost okam¾itì vyu¾ita?No, ne, mìl by ho nejprve nainstalovat. Instalace finanèní instituce není tak dùle¾itá, vzpomínám si, ¾e v¹e po pøeètení tohoto èlánku to zvládne sama.

Co byste mìli zaèít?Prvním krokem je samozøejmì zakoupení po¹tovní tepelné pokladny. Bylo by to hodnì, kdybychom to dìlali asi 3-5 týdnù døíve, dá nám to samé, abychom se s tímto jídlem a jeho daty nauèili pøesnì. Èas, který strávíme na ¹kolení s nefiskálním stylem, nám usnadní výrobu a u¹etøí mnoho nervù, nemluvì o nervech na¹ich u¾ivatelù.Pokud jste ji¾ obeznámeni s na¹í registraèní pokladnou, mìli byste to oznámit pøíslu¹nému daòovému úøadu den pøed plánovanou finanèní registrací pokladny.Tak¾e oznámení mù¾e být napsáno ruènì.Po vytvoøení takového výpisu by mìl být zahájen fiskální modul. To je pravdìpodobnì dùle¾ité udìlat døíve, ale s touto vìcí nikdy nemù¾eme pøijít pozdì.Tuto slu¾bu provádí autorizovaný servis pokladny. Pøi provádìní servisu vyplní servisní technik také servisní kní¾ku, navíc je èástka zapeèetìna olovìným tìsnìním s servisním èíslem.Po zahájení fiskálního modulu, nejpozdìji do 7 dnù, musí být vyplnìn dal¹í doklad a pøedlo¾en va¹emu daòovému úøadu. Jedná se o poslední text "Oznámení poplatníkovi o prostøedí instalace pokladny". Takový materiál poskytuje servisní technik bezplatnì bìhem fiskálního období. Na papíøe zadejte v¹echny údaje o va¹em jménu ao pokladnì - jeho sériové èíslo, jedineèné, uveïte místo instalace a datum fiscalizace a úèelu.Stojí za to si uvìdomit, ¾e odpovìdnost pøedlo¾it takový dokument le¾í na daòovém poplatníkovi. Získané kopie dokumentu doporuèujeme a uchováváme.Po "fiscalizaci" pokladny vydá finanèní úøad tøetí èíslo - registraèní èíslo. Èíslo uvedené na pokladnì bylo napøíklad vodotìsné. Kromì toho se do pøíslu¹né servisní kní¾ky zapisuje do pøíslu¹né kolonky, která se v¾dy pøedkládá v dobì podání dokladù o zdanìní na finanèním úøadì, nìkdy si ji mù¾ete zakoupit a dopis.Va¹e kniha, doplnìná o webové stránky, je velmi dùle¾itá. Povinností ka¾dého daòového poplatníka je kombinovat ji ve smyslu pou¾ívání pokladny.