Prumysl prodej

Inovativní prùmysl pou¾ívá desítky tisíc hoølavých a výbu¹ných látek. Parametry plynù a kapalin v síle pøípadù jsou dokonale známy a dokumentovány. Identifikace nebezpeèí, která vyvstává z jejich pøítomnosti v prùbìhu výroby, je proto relativnì velmi pøíjemná. Situace se zastaví slo¾itìj¹í silou v pøípadì pohybu, skladování nebo zpracování sypkých materiálù. V mnoha pøípadech jsou zdánlivì ne¹kodné látky jako mouka, døevo, cukr, kakao, hliník nebo papír ve formì prachu nebezpeèné výbu¹né hrozby.

Prùmyslové instalace centrálního vysávání se doporuèují pro úpravu usazeného prachu z parket, plochých ploch a konstrukce nástrojù a hal. Je to udr¾ení hygieny v pracovním prostøedí, vèetnì ochrany pracujících a institucí a nástrojù proti nepøíznivým úèinkùm prachu v koneèném ohro¾ení sekundárních výbuchù. V¹echny spoleènosti, které vyrábìjí prùmyslová zaøízení, musí provést montá¾ v souladu se základními normami stanovenými v této smìrnici.

Dùle¾itým úkolem centrálního vysávání:- ochrana zdraví a ¾ivota lidí, kteøí vytváøejí v byte nièivé úèinky prachu.- ochrana organizací a nástrojù pøed selháním produktu prachu,- ochrana budovy a pracovních ¾en pøed úèinky nekontrolovaného pylu.

SilvetsSilvets účinné a bezpečné pilulky pro hubnutí

Pozor - nebezpeèí výbuchuV pøípadì, ¾e se v procesu vysávání vyskytují hoølavé nebo výbu¹né látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní smìsi, existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Událost, která by zpùsobila znièení odpra¹ovací jednotky a celou jednotku. Podle statistik jsou filtraèní jednotky a cyklony kvalifikovány pro vìt¹inu zaøízení, která jsou vá¾nì ohro¾ena výbuchem.

Centrální vysávání a výbu¹ná bezpeènostJak je uvedeno vý¹e, nápoj z hlavních významù centrálního vysavaèe je sní¾it riziko sekundárního výbuchu odstranìním z pracovního prostoru tzv. zbytky prachu. Toto øe¹ení maximalizuje výbu¹nou a po¾ární bezpeènost jednotky, zbytek umo¾òuje minimalizovat náklady spojené s pøizpùsobením instalace procesu po¾adavkùm smìrnice ATEX. Proto je tøeba poznamenat, ¾e pøi úspìchu hoølavých a výbu¹ných prachù musí instalace centrálního vysávání splòovat pøísné po¾adavky smìrnice ATEX.