Pronajem a pokladna 2015

Na zákazníky registraèních pokladen, a konkrétnì reagující na majitele tìchto zaøízení, existuje mnoho povinností vyplývajících ze zákona. Finanèní prostøedky jsou jiným typem zaøízení spojených s hospodáøskou kampaní, její¾ pou¾ití je pøísnì regulováno jinými zákony a rozhodnutími. ®ádný z pøístrojù ve spoleènosti, jako jsou poèítaèe, telefony nebo dokonce specializované výrobní stroje, nebyl obohacen o takové mno¾ství cílù, jako jsou pokladny.

Po zakoupení registraèní pokladny si musíte pøipravit svou ¾ádost v daòovém titulu. Kanceláø vydá pokladnì jedineèné èíslo. Povinná technologie pøechází do stavu, kdy pou¾ívají registraèní pokladny, v¹echny obdr¾í jiné jedineèné èíslo. Dal¹ím krokem, který má být proveden, je fiskalizace pokladny, kterou mù¾e provést pouze autorizovaný servis. Pokladny v Krakovì nejsou pouze prodejním místem, ale také autorizovaným servisním støediskem. Stojí za to podepsat smlouvu o servis v¹ech pokladen ve spoleènosti s jednou slu¾bou, v pozici, ve které bylo získáno daòové zaøízení. V daòovém titulu je tøeba poskytnout servisní údaje, které jsou viditelné pro hotovost ve svìtlém podniku. Daòový úøad by mìl také hovoøit o zmìnì slu¾by pokladny. V pøípadì selhání, ale tato vybraná slu¾ba je vyzvána ke zlep¹ení pokladny, a ale tato slu¾ba mù¾e spustit jakékoli zprávy v mysli zaøízení. Pøi evidenci tr¾eb z èástky, a to buï ovoce nebo slu¾eb, je vhodné vydávat pravidelné fiskální zprávy. Obvykle se jedná o denní, mìsíèní a roèní zprávy, zøídka více ètvrtletní. Nedostatek zprávy mù¾e vytvoøit finanèní sankce pro majitele pokladny. Pokud pou¾íváte registraèní pokladny, mìli byste pøemý¹let o jejich pravidelném pøezkoumání, které fungují, ale o této vybrané slu¾bì. Proto je obzvlá¹tì dùle¾ité, proto¾e sankce za neprovedení revize pokladny mohou být pro podnik nepochybnì záva¾né. Ve¹kerá dokumentace vztahující se k pokladnì, v aktuálním stavu pokladny, by mìla být uchovávána spoleènì s firemní specifikací. Úøad mù¾e kontrolovat v¹echny dokumenty po dobu jednoho roku od ukonèení pou¾ívání pokladny nebo dokonce po uzavøení obchodu. Pøi uzavírání spoleènosti je tøeba mít na pamìti poslední povinnost vlastníka - èíst fiskální pamì», kterou mù¾e vidìt pouze slu¾ba.