Prohla eni o shodi sikaflex pro 3

ES prohlá¹ení o shodì je písemným prohlá¹ením výrobce (nebo zplnomocnìným zástupcem, ¾e jeho výrobek je pokojný s výhradami Evropské unie. Tyto informace musí jednat samostatnì nebo více produktù, které jsou jasnì identifikovány jménem nebo kódem výrobku, nebo existuje jiný jednoznaèný odkaz. Výrobce musí výrobek podrobit analýzám a provádìt zmìny odpovídající po¾adavkùm smìrnic.

Pøed vydáním prohlá¹ení o shodì výrobkù, které musí být podrobeny postupy posuzování shody, a je¹tì víc, tak¾e pokud je to nutné (jak je tvoøen z jednotlivých ustanovení produkty, které mají také vzít dobré certifikáty. Postup posuzování shody je vytvoøen provádìním konkrétních sekvencí akcí. Takzvané moduly jsou pøítomny a obvykle znamenají velkými písmeny. Výbìr této sekvence závisí na výrobci, který je podle na¹eho názoru pravdìpodobnì vybere z hlediska, která mu byla pøedlo¾ena v informacích a zabírá urèitý výrobek. Za prùmìrnými produkty tech sekvence mù¾e být instalován pouze s jedním modulem (napø. Modul A, a pro dal¹í vyspìlé produkty jsou shrnuty postup (napø. V pøípadì, ¾e výrobce elektromìru mù¾e zvolit moduly B + D, B + F nebo H1 . Pak jsou dokumentovány èas a produkty èinností. Výrobce uvádí na výrobky, které mají prohlá¹ení o shodì CE. Velká pozornost je spojena s problematikou prohlá¹ení o shodì ze strany výrobce vyjde poslední, to je obviòoval, ¾e produkt, pro které dokumentace je sepsána, chtìl splòuje v¹echna dùle¾itá a je kompatibilní s tìmi správnými pøedpisy.ES prohlá¹ení o shodì by mìlo obsahovat dal¹í informace podle následujícího vzoru (spoleènì s vyhlá¹kou ministra infrastruktury ze dne 11. srpna 2004 o zpùsobu deklarování shody stavebních materiálù a zpùsobu jejich oznaèování znaèkou stavby:1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Znaèka a adresa výrobce - av pøípadì potøeby jeho evropský zplnomocnìný zástupce3. Toto prohlá¹ení o shodì je zalo¾eno na plné odpovìdnosti výrobce (nebo dodavatele4. Co je pøedmìtem deklarace - identifikátor produktu, který umo¾ní v pøípadì potøeby reprodukci jeho obsahu - pøipojit fotografii5. Pøedmìt tohoto prohlá¹ení popsaného vý¹e je synonymem pøíslu¹ných právních pøedpisù Spoleèenství (seznam6. Odkazy na specifikace nebo odkazy na harmonizované normy, které jsou prohlá¹eny7. V pøípadì potøeby by mìly být poskytnuty informace o notifikované osobì, která zasáhla a vydala osvìdèení8. Dal¹í dal¹í informace, napøíklad: jménem kterého bylo podepsáno jméno, datum a místo vydání, místo, jméno a podpis.Po vydání prohlá¹ení o shodì mù¾e výrobek získat znaèku CE. Pøítomnost tohoto oznaèení na obalu výrobku vám øíká, ¾e nutí smìrnice EU. Zajímají se o úkoly týkající se zdraví a umístìní, bezpeènosti pøi pou¾ívání a také urèují nebezpeèí, které by mìl výrobce vylouèit. Pokud výrobek podléhá posouzení shody a nemá prohlá¹ení o shodì, nesmí být zahrnut do nákupu nebo má být pøeveden do oblasti Evropské unie. Smlouva je provádìna výrobcem nebo v pøípadì, ¾e se sídlem mimo Evropskou unii - svým evropským zplnomocnìným zástupcem.