Program pro spravu infrastruktury

POS systém je program, catering pro správu v¹ech druhù stravovacích zaøízení, restaurace, hospody, pizzerie, rychlé obèerstvení, restaurace, Hotel Plus ten samý relevantní.

Pro prùmìrné a nádhernìj¹í prostoryPOS velmi kontroluje vyu¾ití jak malých prostor, tak øetìzcù rychlého obèerstvení. Jedná se o normální nástroj vybraný pro ètení na nezávislém poètu pozic POS. Program zøetelnì zlep¹í øízení na daných výkonných úrovních a zajistí plnou kontrolu nad ka¾dým segmentem role v místnosti. Software zvý¹í komfort slu¾eb zákazníkùm. Systém výraznì ovlivní efektivitu lidí v kuchyni a na pokoji, co¾ urychlí realizaci objednaných jídel. Podrobná analýza preferencí a poptávky mezi zákazníky usnadní plánování chutného menu.

Spolupráce s vlastními zaøízenímiPOS stravovací software mù¾e pracovat s mnoha nástroji a zpùsoby, které zlep¹í ¾ivot ka¾dého domova. Ovlivnìní specializovaných zaøízení, jako jsou: fiskální tiskárny, systém kuchyòského monitoru nebo bezdrátové pagingové systémy samy o sobì minimalizují dobu provozu, zvy¹ují rotaci stolu nebo zvy¹ují zisky restaurace.Lehký a èitelný zpùsob pou¾ívání POS programù umo¾òuje pohodlnou práci, zrychluje realizaci jednotlivých úkolù, minimalizuje dobu ¹kolení zamìstnancù, sni¾uje náklady na implementaci systému.

Kreslení z prvku zaji¹»uje:Komfort: intuitivní, pøidání textu do smluv o spolupráci s pokladen a tiskáren nebo èteèky èárových kódù, Pøiøazení zkratky nádobí, okam¾itì zasílání informací o pokusech o zneu¾ití moci, psaní a vypoøádání speciálních pokrmù, atdTransparentnost: pøístup k úètùm, pøípadùm a rovnováze ka¾dé tabulky, seskupení potravináøských výrobkù, jako je zelenina, nápoje, alkohol, podrobný obrázek místnosti, seznam potravináøských pøídatných látek, nastavení poøadí jídel, údaje o nadmìrné dobì obsluhy stolu atd.Rychlost: tvorba a zmìna objednávek, tisk poukázek na místì, kde jsou pøipraveny pokrmy, velká zmìna objednávky, menu rychlého výbìru atd.V¹estrannost: bezpeèné pøihla¹ování zamìstnancù, kontrola zásuvky na peníze, podpora nových zpùsobù platby.