Profesni profil anglicky poeklad

Pøeklad èlánku je sám o sobì velmi obtí¾ný. Pokud jsme závislí na pøekladu jakéhokoliv textu, po¾adujeme nejen zohlednìní slov a vìt „nauèených“, ale také poznání mnoha idiomù specifických pro v¹echny jazyky. Faktem je, ¾e osoba, která pí¹e èlánek v angliètinì, jej nevytváøí èistì "akademickým" zpùsobem, ale pou¾ívá své jedineèné typy a pøidané idiomy.

V klubu stále roste role globální internetové sítì a èasto vzniká potøeba pøekladu webových stránek. Napøíklad vytvoøení webové stránky, s ní¾ potøebujeme dosáhnout vìt¹í hodnoty pøíjemcù, musíme vytvoøit v nìkolika jazykových verzích. Pøi pøekladu obsahu webové stránky, napøíklad v angliètinì a ve va¹em vlastním stylu, musíte pøedlo¾it nejen schopnost pøekládat, ale i mo¾nost vyslovit své vìty a popisy, které jsou v originálu nepøelo¾itelné. Kdy to pak vypadá v praxi? Pojïme pøekládat obsah jakékoli webové stránky anglického jazyka pomocí pøekladaèe Google. Zatímco obecný význam textu bude zachován (budeme schopni odhadnout, o èem je konkrétní stránka, ji¾ logická posloupnost vìt a syntax bude nedostateèná. Jedná se o poslední doplnìk pouze proto, ¾e pøekladatel Google pøekládá vybraný text na základì slova pro slovo. V praxi tedy nemáme co organizovat na základì tohoto chápání profesionálního, mnohojazyèného webu. Tak¾e v roli webového pøekladatele v blízké budoucnosti èlovìk nenahradí stroj. Ani ten nejvhodnìj¹í software nemá síly abstraktního my¹lení. To, co ví, je pomoci podle logiky èlovìka, pøeneseného do zvoleného programovacího jazyka. Proto i ty nejlep¹í aplikace pro pøeklad textù jsou na konci za profesionálními pøekladateli webu a samozøejmì to bude v¾dy rychle. Pokud se nìkdy objeví pokroèilý nástroj s hranicemi logického a abstraktního „my¹lení“, pak bude pøítomna zemì na¹í civilizace. Shrneme-li, v plánu výuky dobrých pøekladatelù je tøeba vytvoøit odpovídající didaktická zaøízení, která nejen uèí pøeklady „slovo za slovem“, ale také podporují my¹lenku abstraktního chápání daného jazyka.& Nbsp;