Prach a lidske zdravi

http://cz.healthymode.eu/ling-fluent-rychle-a-efektivni-uceni-ciziho-jazyka-online/

Výrobní technologické procesy jsou doprovázeny emisí zneèi¹tìní prachu, zejména pøi tì¾bì surovin, drcení, brou¹ení, míchání a tøídìní. Kromì hluku má prùmyslový prach nejzáva¾nìj¹í pravdìpodobnost pro zdraví lidí, kteøí sedí na takovém místì.

Vzhledem k zisku na období zdraví se spoléháme na:- drá¾divý prach,- toxický prach,- alergenní prach,- karcinogenní prachy,- vláknitý prach.Základním významem v centru, který vyzaøuje zneèi¹tìní prachu, je u¾iteèná prevence pøi pou¾ití individuální a kolektivní ochrany proti prachu.Individuální ochrana zahrnuje:- respirátor pro jedno pou¾ití,- polomasky se zamìnitelnými filtry a tlumièi,- hry se zamìnitelnými filtry a tlumièi,- helmy a ochranné kryty.Kolektivní ochrana proti prachu zahrnuje: provzdu¹òovací a vìtrací systémy, systémy odsávání prachu, nezávislé ventilátory a ventilátory.Zaøízení pro sbìr prachu rozdìlujeme na: staré a mokré sbìraèe prachu.Bì¾nì pou¾ívané odsavaèe prachu jsou: komory pro usazování, prachové kolektory s filtraèním povrchem, cyklóny a multicyklony, elektrostatické odluèovaèe, mokré prachové kolektory.Usazovací komory jsou jedním z nejoblíbenìj¹ích sbìraèù prachu s nízkými náklady na instalaci. Onemocnìní tohoto úniku je jednoduchá úèinnost odpra¹ování, a proto jsou èasto uvádìny v kombinaci s jinými prachovými sbìraèi. Filtrované filtry prachu filtru pøedstavují velkou nebezpeènou úèinnost. Pou¾ívané v keramickém a hutním prùmyslu jsou nejdùle¾itìj¹ími metodami odstraòování prachu. Mokré kolektory pou¾ívají vodu k neutralizaci vytvoøeného prachu. Vedlej¹ím úèinkem je výtok z produktu pro pøenos tekutiny. Zvlá¹tní øe¹ení by mìla být pou¾ita v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, pro které musí být zaøízení pro odstraòování zneèi¹tìní certifikována ATEX.Volba odpra¹ovacího zaøízení závisí na prùmyslu také od urèité hrozby.