Prace ueitele v jazykove kole

Práce pøekladatele je velmi velká a obtí¾ná. Pøedev¹ím je tøeba odpovìdìt na to, co je a jaký je jeho koneèný cíl. Pøekladatel, pøesto¾e se objevuje, nejen pøelo¾í. Jejím prvním významem je vzájemná komunikace lidí, kteøí slou¾í rùzným jazykùm. A» u¾ je komunikuje prostøednictvím dopisù a písemných textù, nebo pomáhá pøi pøímé komunikaci, existují urèitì dal¹í vìci. Je v¹ak dùle¾ité si uvìdomit pøítomnost, ¾e prostì komunikuje a pak je koneèným cílem jeho funkce.

Jakou komunikaci mohou tito lidé vzájemnì komunikovat?Za prvé, urèitì bude aktuální, ¾ivé vysílání. Za druhé, budou to stejné písemné pøeklady, které jsou pøepravovány bez pøítomnosti komunikujících lidí nebo subjektù.

Jde dál, stojí za to poznat tyto typy osobních a pøímých pøekladù. Souèasné a po sobì jdoucí interpretace naleznete zde.

Souèasné interpretace se nazývají ty, které bì¾í paralelnì s pøelo¾eným textem. Souèasnì trvá výraz jednoho oblièeje a v tomto okam¾iku mluví tlumoèník. Zmìna období je pouze lehká a funguje pouze èasový prvek, který tlumoèník potøebuje zachytit obsah øeèi.

Druhá èást pøekladu je po sobì jdoucí tlumoèení. A ano, po sobì jdoucí interpretace budou nazývány ty, které se provádìjí "kus po kousku". Mluvèí dává èást svého projevu a pak udìlá pøestávku a nechá pøekladatele pøelo¾it. Pøekladatel mù¾e v prùbìhu øeèi uèinit poznámky, mù¾e mít, snad na mno¾ství nových systémù, kódovat to, co je dùle¾ité z pozornosti. Nejdùle¾itìj¹í je v¾dy to, ¾e tato uvìdomìní by mìla být provádìna peèlivì, dobøe a pøedávat obsah, smysl, význam, a nikoli pøesnì slova.