Povolani prokuratora

Nejvíce módní mylná pøedstava o práci tlumoèníka je stejná je, ¾e zøejmì existuje doslovný pøeklad mezi dvìma jazyky, co¾ je proces pøekladu hladké a témìø automatické. Bohu¾el, realita vyjadøovat naopak, postup pro pøevod témìø v¾dy také bohatá na pøíle¾itosti, stejnì èasto fenomén neúmyslného smì¹ování idiomy a systémù s vyu¾itím obou jazykù. & Nbsp; Mnoho zaèáteèníkù ve své profesi pøekladatele z mylného pøedpokladu, ¾e jejich práce je stanovena do kategorie vìdy a mylnì pøedpokládají, ¾e ¾ijí blízký vztah mezi urèitými podmínkami a frází v rùzných jazycích. Dal¹ím omylem je tvrzení, ¾e existuje nemìnná forma pøeklady, které mohou být replikovány jako v kryptografii.

Úkolem tlumoèníka není pouze odrá¾et kódování a dekódování mezi zdrojovým a cílovým jazykem pomocí slovníku jako vìdecké pomùcky, proto¾e práce autora pøekladù se nepodobá fungování pøekladaèe. Nìkdy máme co do èinìní s pøekladem strojù (také známými jako automatické nebo poèítaèové pøeklady, tj. Texty automaticky pøelo¾ené poèítaèovým programem. Aèkoli technologie pøekladatelù stále modernizuje a zavádí nová øe¹ení, strojový pøeklad stále nepøedstavuje uspokojivou úroveò. Pøesto se stále èastìji vyu¾ívá omezený poèítaèový pøeklad (CAT software, který pomáhá pøekladatelskému procesu prostøednictvím pøekladatelù.

Pro odborníky ve velkých mìstech, jako je Var¹ava, to není tì¾ké, aèkoli pøeklad je komplikovaný úkol, který musí být od autora pøekladu velkých znalostí, obrovského zájmu a hmotné pøípravy. Existují ov¹em stylistické a interpunkèní rozdíly mezi jazyky vystavenými pøekladu, co¾ komplikuje postup pøekladu. Mezi jazykovými problémy, s nimi¾ se setkal anglický pøekladatel, tzv lingvistické ru¹ení, tj. bezvìdomí kombinující charakteristiky základního a posledního jazyka ve zdánlivì podobných znaménkách (napø. anglické adjektum patetické & nbsp; neznamená patetický, jen patetický. Nìkdy jsou slova z jiných jazykù témìø stejná, i kdy¾ se jejich vyjádøení zdá být diametrálnì odli¹ná, tudí¾ pøekladatel chce být kvalifikován nejen z jazykových pojmù, ale také z hlediska znalostí kulturních úspìchù u¾ivatelù konkrétního projevu.