Pokladni zpravy

Spolu s oprávnìním k cíli roku 2014 subjekt, jeho¾ prodej na fyzické osoby, které nevykonávají podnikatelskou èinnost a pau¹ální zemìdìlci, nepøekroèil 20 000 PLN roènì, nebyla nucena zaznamenávat prodej v registraèních kanceláøích. Jak se tato ustanovení zmìnily? Je pokladna v pokrmu správná?

V roce 2015 pøestaly platit vý¹e uvedené pøedpisy pro osoby, které doporuèují provozovat malé bary, prostory s pøipravenými potravinami a kabiny s "rychlým obèerstvením". Pøi navrhování pou¾itelných právních ustanovení se to rovnì¾ nevztahuje na subjekty, které poskytují slu¾by související s potravinami ve velkých stravovacích zaøízeních. Jsou to také ty, které poskytují na¹e slu¾by sezónnì. Podobný formuláø existuje iv pøípadì subjektù zabývajících se pøípravou potravin pro externí pøíjemce.Pøi kontaktu se zmìnou pøedpisù v roce 2015 jsou pro dne¹ní den v¹ichni daòoví poplatníci, kteøí se zabývají gastronomickými slu¾bami, zcela povinni pou¾ívat pokladnu pøi prodeji. V souèasné dobì není místo pro velikost prostor, a» u¾ je to stejná vysoká restaurace, nebo malý bar, a» funguje sezónnì nebo po celý rok. Úkoly si nepamatují a dosahuje vliv.Je tøeba mít na pamìti, ¾e zákonodárce pøemý¹lel o dobì zavedení takových pokladen v oblasti stravování. Pokladna v gastronomické oblasti musela být proto zavedena nejpozdìji 1. bøezna 2015. A¾ do posledního dne banka po¾adovala, aby byla ji¾ nedobytná, naprogramovaná, pøipravená èíst a informovala daòový úøad. & nbsp; Pokladna by mìla být také nainstalována & nbsp; gastronomický software s novými sazbami DPH pro polo¾ky v bohatých kategoriích. & nbsp; & nbsp; To byla normální podmínka pro pou¾ití s 90% slevou pøi nákupu pokladny.

Na úspìch nabízet stravovací slu¾by, ¾e do 31. prosince 2014 nepøekroèil daòový poplatník hranici obratu (20 000 PLN, musí nejpozdìji do 1. bøezna 2015 vstoupit do domácí pokladny. Nicménì, kdy¾ daòoví poplatníci provozující malou gastronomii pøekroèili hranici obratu pro odbìr z pokladny pøed 1. lednem 2015 a nikoliv v prosinci a¾ v listopadu, mìla být daòová èástka pøijata k 1. únoru 2015.Skuteènost, ¾e je zapotøebí zavést registraèní pokladny pro gastronomická zaøízení otevøená po 1. lednu 2015, si zaslou¾í pomoc. Koneckoncù v tìchto prostorách by mìla být pokladna pøedkládána ve dvoumìsíèním procesu na konci mìsíce, ve kterém byla provedena první cateringová slu¾ba.