Pokladni pokladna

Pokud zalo¾íte vlastní firmu, stojí za to peèlivì zkontrolovat, nebo nemusíte kupovat fiskální novinku a pou¾ívat ji dennì v soukromém podnikání. Polské pøedpisy velmi peèlivì a významnì informují o tom, kdo chce zahrnout finanèní prostøedky a kdo musí vydávat potvrzení.

V roce 2015 poèet daòových poplatníkù, kteøí byli vhodní k tomu, aby pou¾ili samostatné fotografie z povinnosti mít daòové registraèní pokladny, se v blízké zemi výraznì sní¾il, co¾ znamená, ¾e pokladna se stává ka¾dodenním potøebou stále vìt¹ího poètu obèanù.

Kankusta Duo

Spolu s rùznými ustanoveními zákona o DPH jsou v¹ichni daòoví poplatníci na na¹em konci povinni v pøípadì prodeje fyzickým osobám, které nevykonávají podnikání, vyu¾ívat pokladny. Daòoví poplatníci mají vìt¹í odpovìdnost za pou¾ívání registraèních pokladen pøi úspì¹ném zapsání prodeje za práci jednorázových zemìdìlcù. Pouze ti daòoví poplatníci, jejich¾ roèní pøíjem pøesahuje èástku 20 000 PLN, se musí vybavit pokladnami.

Stojí za to dodat, ¾e autoservisy nemusí mít mo¾nost registrovat pokladny, pokud jsou výrobky, které nabízejí, sestaveny pøímo v autì. Za takových okolností poskytují autoopravny slu¾bu a neprodávají urèité zbo¾í. Daòové úøady také uvádìjí, ¾e v takovém úspìchu na vydaných fakturách pro opraváøské slu¾by nezadávejte sestavené díly, proto¾e specifikace tìchto úèinkù mù¾e znesnadnit získání snadného odstranìní z potøeby dr¾ení pokladen.

Na konci fiskálních registraèních pokladen jsou také vydávány dodavatelé elektøiny a spoleènosti, které poskytují telekomunikaèní, poji¹»ovací a finanèní slu¾by. Z fotografie mohou vyu¾ívat i spoleènosti, které poskytují slu¾by pøímo spojené s realitním trhem. Mìlo by být zapamatováno, ¾e v pokladnách nemusí mít spoleènosti pro zásilkovou slu¾bu, proto¾e platba je v¾dy na bankovním úètu. Osvobození od daní a nové spoleènosti, které øíkají, ¾e slu¾by osobní dopravy ji¾ nemohou vyu¾ívat výjimky ve vý¹i 20 000 PLN.