Pokladna pro advokata

Více ne¾ dva tisíce výbuchù hoølavých látek, prachu a plynù se ka¾doroènì vyskytuje v oblastech Evropy, kde dochází k devastaci strojù, ¹kodám na nábytku a budovách a vzácnì ke ztrátì lidského ¾ivota. Výbuch mù¾e zpùsobit výbu¹nou atmosféru vyplývající ze situace, kdy se smìs vzduchu, hoølavých plynù, par nebo prachu dodává, zpracovává a skladuje v pøítomnosti kyslíku. Nejpravdìpodobnìj¹í výbu¹ná atmosféra se obvykle nachází v chemických skladech, nádr¾ích, rafinériích, elektrárnách, lakovnách, stanicích pro úpravu vody a v pøístavech a na leti¹tích.Smìrnice ATEX byla vytvoøena jako dobrovolné pravidlo pro zaøízení nabízená v Evropské unii a pou¾ívána ve spoleènosti zranitelných výbuchù. Od okam¾iku vstupu do smìrnice ATEX pro údr¾bu celého modelu zaøízení musí být certifikát ATEX dodateènì pou¾it s pøíslu¹ným symbolem. Smìrnice ATEX 94/9 / EC vy¾aduje, aby výrobci dodávali elektrická zaøízení pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu pouze s odpovídajícím certifikátem. Zamìstnanci na druhé stranì zahrnují smìrnici ATEX 99/92 / EC, která definuje po¾adavky na zlep¹ení zdraví a bezpeènosti osob tvoøících skupinu vystavenou výbuchu. Samotný princip ATEX 94/9 / EC je pøizpùsoben pro zaøízení s vlastním zdrojem vznícení, proto¾e v jejich pøípadì existuje mo¾nost elektrického výboje, statické elektøiny a extrémnìj¹ích teplot. Aèkoli smìrnice ATEX je základním naøízením, mezi výhody plynoucí z dobrého chování lze nahradit:

zaji¹tìní bezpeènosti pracovi¹tì pro osoby ve výrobních závodech,omezení hospodáøských ztrát vyplývajících z mo¾ných poruch nebo výpadkù v polo¾kách,zaji¹tìní po¾adované kvality pøíslu¹enství pro obchod v zemi Evropské unie, \ tkoordinace ochrany zdraví a bezpeènosti pøi práci a dospìlých.