Osvitleni v auti

Nouzové osvìtlení v souèasné dobì hraje nesmírnì dùle¾itou roli v bezpeènosti a konkrétnì v dobré evakuaci hostù z ohro¾ené budovy. LED dioda nouzového osvìtlení hraje velmi dùle¾itou roli, zvlá¹tì kdy¾ chybí základní napájení svítidel. Je nesmírnì dùle¾ité zvolit nejen dobré osvìtlení, ale také vhodné oznaèení se v¹emi komunikaèními trasami a oblastí s vysokým rizikem.

Jaké nouzové moduly jsou na trhu viditelné?Na místním trhu nalezneme mnoho svítidel a speciálních nouzových modulù, které nám pøi evakuaci obyvatelstva zajistí velmi vysokou úroveò bezpeènosti. Úèinky, které lze na trhu otevøít, lze mimo jiné vyu¾ít k vytvoøení nouzového osvìtlení v sociálních bytech, kanceláøích, soukromých bytech a schodi¹»ových schodech. Moderní moduly a nouzové svítidla jsou charakterizovány nejen bohatou konstrukcí, ale i rùznorodostí výkonu a splnìním velmi pøísných bezpeènostních po¾adavkù. Na regálech jsou velmi oblíbené nejen sí»ová svítidla pro funkèní pou¾ití, ale také moderní LED nouzové osvìtlení s vy¹¹ím stupnìm vzduchotìsnosti, které lze snadno pou¾ít v místech, kde je vysoká vlhkost a vysoká pra¹nost. Nouzové osvìtlení se zvý¹enou tøídou vzduchotìsnosti je ideální pro pøípad v koupelnách.

Co je tøeba vìnovat pozornost pøed nákupem?Lidé, kteøí chtìjí dosáhnout profesionálního LED nouzového osvìtlení, by mìli pøedem hledat výrobky vyrobené z vynikajících tøíd materiálù. V souèasné dobì se velmi intenzivní popularita zabývá, mimo jiné, kování z u¹lechtilého, hliníkového nebo polykarbonátu. Tato svítidla mohou být zasunuta do svislé stìny a stropù. Stojí za to investovat ve svìtle pøátel známých znaèek, díky nim¾ budeme v¾dy vytváøet 100% jistotu, ¾e nám budou slou¾it po mnoho let. Stojí za to hledat takové znaèky jako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX nebo HYBRYD. Pøi výbìru moderního nouzového LED osvìtlení stojí za to vìnovat pozornost i tomu, zda ná¹ zakoupený výrobek bude mít certifikát CE, který potvrzuje shodu na¹eho nouzového osvìtlení s platnými evropskými normami.

zkou¹kyV nových systémech nouzového osvìtlení je respektováno mnoho dal¹ích øe¹ení, která zlep¹ují pohodlí pøi pou¾ívání a pøedev¹ím bezpeènost zaøízení. Stojí za to investovat do takové nouzové osvìtlení, pro který bude dùle¾ité, aby se testy s èastým dùvodem EN 50,172th Za souèasných svítidel s autotestem, základního mìsíèního funkèního testu, mohou ¾ít v mo¾nosti instalace automaticky, stejnì jako testy doby osvìtlení. Na blízkém trhu jsou k dispozici také speciální nouzová svítidla, která jsou urèena pro interiéry, kde by mìla být zaznamenána ve¹kerá zku¹ební historie jednotlivých nouzových svítidel.

Kde musí být u¾iteèné?Nouzové osvìtlení a pøesnìji evakuaèní osvìtlení by mìly být pou¾ívány ve v¹ech evakuaèních cestách v blocích vnìj¹ích zaøízení a budovách spoleèného bydli¹tì. Navíc musí být vybráno nouzové osvìtlení ve v¹ech mo¾nostech, které zaji¹»ují evakuaci a jsou napájeny pouze umìlým svìtlem. Absolutnì by mìly být také pou¾ity v kinech, divadlech, rùzných velkolepých zaøízeních, èítárnách, èasopisech, konferenèních sálech, sportovních halách, zábavních místech, muzeích a ve zvlá¹tních veøejných budovách.