Organizace kolniho denniho pokoje

Jednou sedìl ve jménu prodejce nábytku. Majitel zamìstnaný ve skladech, také v obchodech umístìných v podivných místech. Pracoval jsem v tomto skladu. Budova byla pøíli¹ nízká, kdy¾ se mìøila na zbo¾í, které jsem chtìla skladovat. Nedostateèný rozvoj prostoru vedl k paradoxním situacím, kdy jediný èlovìk musel spoèítat spoustu èasu na pøí¹tí, proto¾e cesta mezi hromadami nábytku k pøepravì nákladù na invalidních vozících byla pøíli¹ malá.

Pak jsem si uvìdomil, ¾e bìhem dne se v této pøíle¾itosti mnoho èasu ztratilo neproduktivnì. Dal¹ím problémem, který prodlou¾il knihu, bylo malé osvìtlení, staèilo namontovat jasné svíèky, které by problém vyøe¹ily. Zamìstnanec vyplòující objednávku pro zákazníka, místo aby vidìl etiketu výrobku z dálky, se musel ohnout a hledat a èasto telefonovat. Stejnì jako v posledním pøípadì vlastník takové potøeby vùbec nevìnoval pozornost, pozdìji mìl zá¹» o lhùtì pro dokonèení jedné zakázky. Myslím si, ¾e je dùle¾ité dobré místo, nebo toté¾ pro nástroje, zbo¾í a v¹echny slo¾ky pou¾ívané v¹emi pracovními dny. Není to jen efektivita takového zamìstnance, co je cena, proto¾e doba je peníze, ale také takový èlovìk je èasto podrá¾dìný, proto¾e mohl dìlat nìco rychleji, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho prvkù, které zlep¹ují kvalitu praxe ve skladu. Nejdùle¾itìj¹í vìcí je skuteèné osvìtlení, je nejlep¹í mít záøivky a správné øízení zbo¾í vycházejícího ze skladu tak, aby se typ nehýbal pøes nohy. V závislosti na typu skladování, musíme také vìnovat pozornost teplotì v bytì a vlhkosti. V posledním úspìchu, kdy øeè je o nábytku, místnost chce být velmi suchá, proto¾e vlhkost bude destruktivnì ovlivòovat substrát, ze kterého je nábytek vyroben. Je to jen základ, jen kdy¾ vidíte, ¾e i velké spoleènosti mohou zapomenout na dùle¾ité zále¾itosti.