Nouzove osvitleni vedlo

Systémy nouzového osvìtlení mají v prùmyslu øadu charakteristických problémù. Ve výrobních halách, kde zamìstnanci obsluhují stroje s dostupnými pohyblivými èástmi, mohou být v pøípadì náhlého nedostatku osvìtlení trvale zranìny a dokonce ohro¾eny jejich výskytem. V období ztráty napájení zaøízení pøestanou pracovat, ale motory zrychlené na vysoké otáèky skonèí a¾ po nìkolika vteøinách od pøeru¹ení aktuálního efektu.

Dokonce i v souèasných institucích, kde systémy, které automaticky zabraòují práci pohyblivých souèástí po odpojení napìtí, byly dokonèeny témìø bezprostøednì. Pro zabránìní takovým událostem by se mìly pou¾ívat systémy nouzového osvìtlení. Ty se li¹í v jiných typech, ale úkolem v¹ech je udr¾ovat osvìtlení místnosti po urèitou dobu po výpadku proudu. Díky tomu mohou lidé bezpeènì zastavit stroje a v pøípadì po¾áru lze budovy snadno opustit.

Nejpopulárnìj¹í systém nouzového osvìtlení, vhodný nejen pro prùmysl, ale i pro obytné místnosti, jsou speciální svítidla. Dr¾ák svítidla pro nouzové osvìtlení má vestavìnou malou baterii, která uchovává elektrickou energii, kdy¾ instalace funguje dobøe. Bìhem náhlého výpadku elektrického proudu zpùsobí zvlá¹tní elektronický obvod napájení z akumulátoru. Svìtlo svítí, dokud není vybrána baterie. Systém svítidel má nìkteré nevýhody smìrování malých baterií, jen nìkolik desítek a nìkdy i nìkolik minut osvìtlení.

Nový systém, který lze vyu¾ít v tomto odvìtví, je zalo¾en na nalezení dal¹í místnosti, kde jsou instalovány velké baterie a øídicí systémy. Stále mù¾ete pou¾ívat generátor, díky nìmu¾ mù¾e nejen nouzové osvìtlení pracovat po mnoho hodin, ale aktivita bude také bohatá pro jiná zaøízení, napøíklad poèítaèe nebo nìkteré stroje.