Nebezpeene zony zl

Smìrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, také známá jako smìrnice 94/9 / ES - je rozhodnì Evropská unie, která definuje základní po¾adavky výrobkù urèených pro pou¾ití v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Nebezpeèí výbuchu metanu a uhelného prachu je slu¹ná vìt¹ina strojù a nástrojù pou¾ívaných v tì¾bì uhlí a smìrnice ATEX se týká nástrojù a ochranných metod urèených k provozu v oblastech vystavených nebezpeèí výbuchu. A¾ do nedávné doby byly bezpeènostní pøedpisy v jedné Evropské unii rozdìleny mezi sebou, co¾ mìlo za následek znaèné obtí¾e pøi volné výmìnì zbo¾í mezi èlenskými zemìmi.Poslední podmínkou byla sjednocující smìrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a usnadnila pouze obìh výrobkù v evropské organizaci. Pøi provádìní ustanovení èlánku 100a Øímské smlouvy je nejdùle¾itìj¹ím cílem smìrnice ATEX zajistit volný pohyb zbo¾í, který zaruèí významný stupeò ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zaøízení urèená pro práci v oblastech ohro¾ených výbuchem, vydal Evropský parlament a Otevøená Evropská unie dne 23. bøezna 1994 smìrnici ATEX 94/9 / ES, která pronikla do bytu dne 1. èervence 2003. Kromì toho byla dne 16. prosince 1999 schválena smìrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také známá jako ATEX USERS, která se zase týká minimálních po¾adavkù na bezpeènost v oblastech, kde hrozí nebezpeèí výbu¹né atmosféry. Smìrnice ATEX 94/9 / ES zaèala fungovat do 1. èervence 2003 a nahradila pøedchozí smìrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèení CE (fr Conformité Européenneidentifikaèní èíslo certifikaèního orgánusymbol výbu¹ného provedenískupina výbuchùkategorie zaøízenítyp ochrany proti výbuchuvýbu¹né podskupinyteplotní tøída

Doporuèujeme Atex ¹kolení