Nazvy poeitaeovych programu

Vytvrzený masový talíø je nápoj nejkrat¹ích a nejekonomiètìj¹ích nápadù na vytvoøení chutného obèerstvení. Pokud bychom k sobì povzbudili hosty, nevíme, co je vzít, mù¾eme pøipravit chutný talíø s masem.

uspoøádáníNejlep¹í deska je zobrazena, kdy¾ ovoce na ní uspoøádané mají rùzné odstíny a rozlo¾ení. Doma mù¾eme vytvoøit plátky lehké svíèkové a tì¾ké plátky salámu. Je v¹ak dùle¾ité, aby jednotlivé øezy vytvoøily krásnou kompozici. Mù¾eme napsat s plátky v øadì v takovém pøístupu, ¾e ka¾dý rulonik je jistý. Zajímavìj¹í, i kdy¾ jemnìj¹í øe¹ení je uspoøádat záplaty ve formì kvìtin. Po zaslání správného tvaru je dejte na párátko.

estetikaTalíø klobás musí být zaji¹tìn ve ¹kole, která bude chutná a chutná. V¹echny øezy by mìly být øezány rovnomìrnì a ¹tíhle ostrým no¾em nebo speciálním zaøízením, které má pravdìpodobnì klínový krájeè. Kousky klobás mohou být øezány ¹ikmo a zakoupeny vedle rolí.

ExtrasNa talíøi masa mù¾eme a uspoøádat olivy, sýry, koktejlové rajèata a listy salátu. Stále populárnìj¹í mo¾ností je pou¾ití chøestu v rolích nebo v nich. Jistì se ohne s vajeènou pastou, paprikou, køenovým krémem, hoøèicí nebo pestem. Skvìlý doplnìk k takovým rolím bude lososový rohlík a bylinný krém. Pokud si jako doplnìk vybereme sýr a pøizpùsobíme jeho chu» uzeninám. Nejlep¹í je podávání horkých, zrajících sýrù spolu s dozrávajícími uzeninami, jako je parmská ¹unka nebo klobása chorizo.

Alkoholické nápojePro pøedkrmy, které vycházejí z mírných uzenin, je nejlep¹í zvolit bílé, suché víno. Pokud párky, které pou¾íváme, mají nìkolik dal¹ích chutí, stojí za to dát suché èervené víno na stùl. Úèinným øe¹ením je nejprve podávat mírné uzeniny s bílým vínem, poté ostøej¹í klouby se sýrem, kterému nejlépe vyhovuje èervené víno, a na úèinek øady problémù a lososových rolek s rù¾ovým vínem.