Nahrada v hotovosti

Fiskální pokladna musí být jakýkoli podnikatel, který chce prodávat produkty nebo slu¾by situaci fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou èinnost. V tomto okam¾iku nemá v úmyslu zjistit, zda je prodávající plátcem DPH nebo zda je z tìchto smluv vyøazen. Jaké jsou povinnosti fi¹kální pokladny?

Majetek v pokladnì by mìl nejprve zkontrolovat, zda je povinné zaznamenávat vý¹i prodeje, kterou provádí. V pøípadì úspìchu malého prodeje, provádìného zøídka, nìkdy ideálnìj¹ím øe¹ením, je pravdìpodobné, ¾e nebudou zaznamenány záznamy o statistice prodeje. Výjimky z nutnosti mít registraèní pokladnu byly popsány v zákonì ministra financí ze dne 4. 11. 2014 o výjimkách z úèelu vedení záznamù s pou¾itím registraèních pokladen.Øeknìme, ¾e pøi nákupu první pokladny máme nárok na vrácení a¾ 90% ceny, ale ne více ne¾ sedm set zlotých. Velké pohodlí, také pro u¾ivatele, kdy a poskytovatele, bude perfektnì nakonfigurovaná pokladna, nebo ten, který zabírá celý katalog prodaných výrobkù nebo slu¾eb. Pro kupujícího je velkým pøínosem projednávaného pøípadu skuteènost, ¾e obdr¾í potvrzení, které bude jako mo¾ný základ pro návrat.

Principem dopadu na registraèní pokladnu bude fi¹kalizace pokladny. Co vìøí? Existuje proto jednorázový a dlouhodobý postup, tedy trvalé pøidìlování daòového identifikaèního èísla daòových poplatníkù do fiskálního modulu. Samozøejmì, ¾e si mù¾eme také koupit pokladnu, abychom neuskuteènili fiskalizaci, taková pokladna bude moci být pou¾ita k výrobì pouze v nefi¹kálném re¾imu. Je velmi dùle¾ité, aby pokladna byla provedena zku¹enými technikami, v pøípadì chyby bude nutné zakoupit novou pokladnu.

U prvních povinností s pokladnící jednotkou musíte vytisknout jízdenku a dát ji u¾ivateli v¾dy, kdy¾ provede nákup a vytisknout denní zprávu jednou dennì. Jednou mìsíènì (v první den ka¾dého mìsíce by mìla být vyti¹tìna mìsíèní zpráva. Je nutné provést povinné pøezkoumání. Mìlo by být dosa¾eno po 24 mìsících pou¾ívání pokladny. Vzpomeòme si také na øádné ukládání pøíjmù a zpráv: zákonodárce ukládá podnikatelùm povinnost uchovávat kopie rolí a denních zpráv po dobu pìti let, tr¾by po dobu dvou let (od konce daòového roku. Dùle¾itá my¹lenka je mimo to, ¾e po pìti letech podnikatel povinnì nahradil modul pokladny.