Modul mentor mentee program

Program Optima je sí» mnoha souvisejících modulù výdìlkù zalo¾ených na stejné databázi. V závislosti na zdrojích dané spoleènosti lze moduly volnì kombinovat. Program vydìlává peníze v síti Microsoft Windows (mo¾ná práce pro jednoho u¾ivatele také v on-line tøídì (Microsoft Internet Explorer 7.0 nebo vy¹¹í.

Program Optima funguje pouze na základì Microsoft SQL Server 2005, 2008 nebo 2008 R2 (verze 2000 není podporována. Bìhem instalace byste se mìli seznámit s dal¹ími po¾adavky na konfiguraci multimediálního vybavení a obsahu licence. Systém lidských zdrojù je urèen malým a malým podnikùm. Funguje perfektnì s dal¹ími moduly, jako je fakturace, správa a obchod s èasopisem. Jde do:- registrace zamìstnancù,- vypoøádání plateb s pøihlédnutím k nepøítomnosti, pøesèasùm,- kontrola nepøítomnosti zamìstnance, dnù dovolené,vytváøení kosmetiky pro zveøejòování pracovních seznamù,- vypoøádání smluv,- úètování o nepøítomnosti v kombinaci s rodièovskou dovolenou, rodièovskou dovolenou, mateøskou dovolenou, dodateènou dovolenou z rodného domu dítìte,- rozdìlení vyrovnávací platby do hotovosti a pøevodù se specifikací pøíslu¹ného bankovního úètu,- vypoøádání smluv s cizinci,- výpoèet a tisk daòových pøiznání,- vytváøení personálních dokumentù jako pracovní smlouvy, doplòování smluv,- pøíprava prohlá¹ení pro PFRON a pomocných výtiskù pro DEK-II a DEK-I-0,- archivace HR formuláøù,- úhrada odmìn zamìstnancù vyslaných do zahranièí.Modul lidských zdrojù a mzdové agendy má dal¹í práci, napøíklad slu¾bu pro úvìrové a úvìrové fondy. Mù¾e být spojen s týmem Comarch ERP XL, s plánem Comarch ERP Altum, s mobilními aplikacemi: Comarch ERP e-Pracownik a Comarch ERP Mobile Fleet. Správné zadání dat do organismu Optim umo¾ní efektivní organizaci personálního oddìlení a sekretariátu. Modul spolupracuje s organizací plátce, která umo¾òuje uzavírat dohody se sociální poji¹»ovnou.