Moderni firemni mailing

Comarch pùsobí na domácím trhu ji¾ 23 let. V posledním období se spoleènost stala lídrem v nìkterých inovativních metodách s dùrazem na IT systémy. Takovéto úvìry, termín prodeje umo¾nily zlep¹it systémy a dosáhnout mezinárodních úspìchù nejen v oblasti telekomunikací, ale také v poji¹»ovnictví, obchodu, státní správì a souvisejících odvìtvích.

©kolení a odborný servisV Comarch Optima je ceník napsán tak, aby poskytoval pøíle¾itost jak malým podnikùm, tak externím firmám. Spoleènost poskytuje on-line ¹kolení, díky kterému se zamìstnanci dozvìdí o úèinných metodách pomoci. V pøípadì potøeby nabízí spoleènost slu¾bu dùvìryhodného odborného technika, který bude pøesunut k vyøe¹ení problému soukromí a respektování v¹ech zákonù na ochranu spotøebitele.

nabídkaMezi produkty spoleènosti Comarch je zva¾ován ve¹kerý software nezbytný pro bezpeèné fungování spoleènosti nebo spoleènosti. Nabízený antivirový program, který mù¾ete volnì modifikovat, pokud jde o va¹e a podezøelé soubory a webové stránky, a proto strach z kráde¾e dat nebo úniku dùle¾itých znalostí je nyní minulostí! Stejný z nejlevnìj¹ích balíèkù je ten, který je urèen daòovým poradcùm, pomù¾e v procesu fakturace, úèetnictví a daòových knih a pøedev¹ím umo¾ní nízké øízení Úøadu pro úèetnictví s jasným rozhraním a modifikovatelnými funkcemi.

Valgus 2 in 1Valgus 2 in 1 - Cesta k krásným nohám bez haluků!

Získávání pøíle¾itostíPokud ztratíte dùle¾itá IT data, zákazníci mají mo¾nost po¾ádat o práci pøi zálohování souborù, tj. O zotavení odborníky z Comarch SA i z velmi po¹kozeného zaøízení, napø. Zisky z po¾áru nebo záplavy.

Comarch Optima je pøedev¹ím významným servisním støediskem v blízkém regionu. Poèet stálých zákazníkù pøekroèil 60 000 køehkých a malých firem po celém Polsku!