Koleni pokladny

Za prvé, je to o tom mít pokladnu a fiskální tiskárnu, která není stejná. Existují tedy zaøízení, která se od sebe výraznì li¹í. I kdy¾ jsou èasto zmateni, mají své vlastní systémy registrace prodeje a jsou charakterizováni rùznými funkcemi.

ProEngine Ultra

Pokladny mají celý systém øízení prodeje. Obsahují databázi zbo¾í a slu¾eb, co¾ znamená, ¾e nemusí být pøipojeny k ¾ádnému novému zaøízení. Pak mù¾ete øíci, ¾e jsou sobìstaèné. Vzhledem k tomu, ¾e mají ménì pozic ne¾ fiskální tiskárny, jsou pøístupnìj¹í, co¾ je urèitì výhodou. Je známo, ¾e ka¾dý se dívá na posledního, kdo vydìlává co nejvíce a zároveò nejménì utrácí.Finanèní tiskárny jsou zvý¹ené pokladny. Kromì schopnosti tisknout úètenky a chování prodejního systému mají i rozsáhlej¹í funkce. Mohou napøíklad ovládat zásoby výrobkù, které známá spoleènost vyu¾ívá cenovì dostupným zpùsobem. Díky této mo¾nosti v¾dy víte, co mù¾e v hypermarketu v urèitém okam¾iku chybìt a co by mìlo být v pravý èas zakoupeno. Kromì toho mù¾ete do svého tìla zadat rùzné akce. Nejen obvyklé sní¾ení cen, ale také levnìj¹í prodej materiálù v balení, napøíklad: Prodám dva produkty a tøetí dostanete zdarma. Dal¹ím rysem je, ¾e mají funkci pøímého tisku faktur DPH, stejnì jako nabídku na zlep¹ení úètenky pøed jejím tiskem. Taková mo¾nost nemá daòové rejstøíky. Kromì finanèních pokladen v¹ak nejsou sobìstaèné a ¾e budu dobøe fungovat, chci mít pøipojení k externím prodejním systémùm, tj. Poèítaèi. Je to také výhoda i nemoc. Vlastností je, ¾e bez poèítaèe není ¹ance na tisk úètenek. Nákup poèítaèe je posledním dodateèným nákladem. Výhodou v¹ak je, ¾e prodejní data ulo¾ená v poèítaèi jsou pøesnìj¹í a jednodu¹¹í. Fiskální tiskárny perfektnì sbírají v pozadí, kde jsou podstatnì bohaté produktové základny. I pøes obrovskou výhodu výhod fiskální tiskárny na pokladnì, ne¾ se rozhodnete pro jejich koupi, stojí za zvá¾ení, zda potøebujeme takové profesionální vybavení. Pro osoby provozující malé obchody není systém práce tak pozitivní a náklady na pokladnu jsou slab¹í ne¾ fiskální tiskárny.