Fotograf vatowiec nebo ne

Colposcope je pak nástrojem, který provádí lékaøe (s dobrou specializací, který hledá, co¾ se poèítá s kontrolou dìlo¾ního èípku a jeho povrchu, také jeho málo známého a kanálu. Tato hra je pravdìpodobnì provádìna doktorem vagíny a vulvy, v tìsné blízkosti, co¾ èiní toto vybavení k dispozici.

Colposcopy, proto¾e se nazývá test je popsáno vý¹e, je styl, který umo¾òuje bìhem nìkolika okam¾ikù postihly za to, co trápí pacienta, více zku¹eného diagnózu onemocnìní, a pøípadnì umo¾nit pøijetí pøísných opatøení v místì zji¹tìní choroby. Díky této studii, je mo¾né extrahovat a rozpoznat del¹ích forem rakoviny preklinické údaje o a potom akci je ta správná (a víme, ¾e úspìch této nemoci a rychlej¹í odezvu, uèení a pomáhají, aby stejnou nadìji je mnohem dùle¾itìj¹í, aby pacient vzájemnì spojeny. Popsáno vý¹e preklinické stádium je stádium rakoviny, která je léèitelná témìø sto procent, tak¾e testování je velmi cenná koloposkopem. Stejná studie kolposkop je míra detekce rakoviny pøibli¾nì osmdesát procent smìrem nahoru, vzhledem k tomu, cytologie, ale jeho detekce rakoviny se odhaduje na asi sedmdesáti procent úèinnosti. Nicménì, profesionální lékaøi doporuèují kombinaci tìchto technik, nebo cytologie a kolposkopii- poskytuje skuteènì stoprocentní zárukou najdete tento jedineèný onemocnìní. Colposcope je urèitì veden jako nástroj, který dostane kus tkánì pro dùkladnìj¹í vy¹etøení. Díky tomuto léèení mù¾e správný lékaø také nastínit rozsah operace provádìné na vulvì, dìlo¾ním èípku nebo vaginì. Navíc, po postupu, mù¾e kolposkop snadno zjistit, zda operace byla úspì¹ná, nebo ne. V¾dy existují urèitá omezení, která by mìla být pøísnì dodr¾ovat pøed badaniem-, napøíklad, nìkolik dní pøed zkou¹kou vy¹etøování pochvy nemù¾e vyjít, nebo provést gynekologické vy¹etøení. Proto je pravdìpodobnì nepøíznivý vliv na zku¹enost a jeho výrobek bude jistì "fale¹ný".