Fiskalni tiskarny

Co je to zaøízení nazývané fiskální tiskárna a jaký je úèel tohoto stroje? Zaènìme o tom pøemý¹let a trochu pochopit toto téma.

Obecnì øeèeno, fiskální tiskárna je pøedev¹ím miskou, která registruje výnosy generované maloobchodním prodejem. Tato registrace samozøejmì konèí potøebou vyrovnání danì. Je to o takzvaném danì z pøíjmù a DPH. Aby mohla být fiskální tiskárna zaøazena do sady pro tento úèel - a v ¹irokém souladu s právním øádem - musí být nutnì homologována.

Na rozdíl od pokladny nemù¾e finanèní tiskárna pracovat zcela nezávisle. Musí být pøipojen k poèítaèi. Význam této instituce je registrace a dodateènì výtisk úètenky. Je tøeba také poznamenat, ¾e fiskální tiskárna vytváøí tým tzv. Poèítaèových prodejních systémù. Napøíklad zde mù¾eme zmínit pokladní pokladny. Musíme také pamatovat na to, ¾e k registraci úètenky na fiskální tiskárnì mù¾eme vyu¾ít jakýkoli poèítaèový program, který je schopen ovládat tiskárnu pomocí rozhraní RS-232 nebo USB. Je také dùle¾ité, aby programy vyu¾ívající fiskální tiskárny nemusely být schvalovány. Mezitím je komunikaèní protokol plnì veøejný. Jeho dostupnost lze vidìt na webových stránkách výrobcù tiskáren.

Money AmuletMoney Amulet Nejlepší způsob, jak přilákat bohatství a životní štěstí

Pøipomeòme si, ¾e ka¾dý prodávající - jeho¾ pøíjem byl vy¹¹í ne¾ mezní hodnota definovaná úzkostlivì NB ministerstvem financí - je nucen øádnì zaregistrovat maloobchodní prodej a poskytnout k tomu pokladnu nebo fiskální tiskárnu.

Fiskální tiskárna nepochybnì vytiskne specifické daòové pøíjmy pro u¾ivatele. To není v¹echno. Proto¾e také tiskne kopie (tj. Pøíjmy na ovládacím válci. Jsou archivovány. Vyti¹tìný úètenka by samozøejmì mìla být - a urèitì po prodeji - pøedána zákazníkovi. Z øady by mìly být kopie napsané na kontrolních rolích vychovávány jedním dodavatelem. Jedná se o období pøesnì pìti let. Souèasnì stojí za zmínku dal¹í skuteènost: v posledních nìkolika letech bylo mo¾né ulo¾it kopii ti¹tìných dokumentù v elektronické podobì. Krátce po ka¾dém prodejním dni je u¾ivatel povinen provést takzvaný denní výkaz - fiskální.