Fiskalni pokladna elzab mini e

V poslední dobì si nikdo nemù¾e pøedstavit obchod bez pokladny. Pokladní prodejny jsou zaøízení, která zaznamenává v¹echny fiskální operace vèetnì danì z pøíjmù. Registrace prodeje na èástku se provádí zadáním prodejních kódù, zbo¾í nebo slu¾eb pøímo z klávesnice vlo¾ené do kapsy nebo pomocí èteèky kódù. Názvy produktù nebo slu¾eb by mìly být pøedem naprogramovány v pokladnì.Fiskální kasiny, které jsou u¾iteèné v Polsku, jsou zdobeny ve fiskálním vìdomí o hodnotách OTP, v nich¾ jsou èisté a hrubé tr¾by zaznamenány v dùsledku den prodeje, pøièem¾ jsou uvedeny rùzné sazby DPH.

Moderní pokladna není jen LCD, ale také bezdrátový pøístup k internetu. Stále více pozorujeme nové výrobky pøi výrobì pokladen. Jsou je¹tì men¹í, co¾ funguje dobøe pro domácí pohodlí a schopnost poskytovat zákaznický servis.Moderní modely umo¾òují, bez pøedmìtu, intuitivní poøadí pro registraci prodeje a provedení daòové zprávy.Zaøízení jsou stále èastìji vyrobena z lehkých a pohodlných materiálù, co¾ také ovlivòuje pohodlí práce.

Vìt¹ina moderních pokladen spolupracuje s poèítaèem a umo¾òuje pøipojení èteèek èárových kódù a platebního terminálu.Moderní pokladny jsou navr¾eny tak, aby v pøípadì zmìny role papíru byl zákazník velmi snadno pøístupný potøebným surovinám.V pøípadì selhání pokladny musí zákazník zavolat slu¾bu, která je oprávnìna opravovat pokladny. Proud je poslední, ¾e ve¹keré nové finanèní zabezpeèení je zapeèetìné dodateènì nemù¾e ¾ít vytvoøené vlastníkem. Kontroly smí provádìt pouze servisní pracovník nebo daòový úøedník.Pøi kontrole o dani z hlavy zpochybnily pøedev¹ím, je vzpomínka na fiskální neporu¹enosti peèetí a textù v knize servisní prohlídky pojmu hotovosti. V pøípadì nesrovnalostí na majitele mù¾e být ulo¾ena pokuta.