Firemni software

Dne¹ní obchodní software vy¾aduje legální verzi operaèního systému Windows a úèinný, dostateènì výkonný poèítaè. Dokonce i verze, které nevy¾adují instalaci, pøehrávání v cloudu a dìlá v oknì prohlí¾eèe, nebudou spokojeny s pamìtí 512 MB.

Dr ExtendaDr Extenda - Nebuïte se stydìt za vá¹ penis! Vyu¾ijte Dr Extenda a zapomeòte na komplexy!

V situaci, kdy investor nechce být otrokem neustálé aktualizace elektronických zaøízení, pøiná¹í mu klasický cdn program pozornost. Jak dobøe funguje na trhu v systému DOS, i kdy¾ to neznamená, ¾e jeho nabídka byla zastavena pøed 30 lety. Aplikace je vytvoøena ze tøí základních prvkù: fakturace ve skladu, která zvládne i velký sklad, lidské zdroje, podporuje politiku øízení pøátelského kapitálu a zaznamenává dobu produkce, stejnì jako finanèní a úèetní, slou¾ící ka¾dému stavu úèetnictví. Pracuje bezproblémovì s èteèkami èárových kódù, pokladnami a fiskálními tiskárnami, ti¹tìnými potvrzeními a fakturaèními pøístroji SET. Pro jeho pozornost mù¾ete provádìt libovolný poèet skladù a uspokojovat práci na základì konkrétních receptù. Systém umo¾òuje vystavovat, zúètovávat a úètovat pøedem faktury. S ohledem na klasický program mù¾ete pro v¹echny partnery vyu¾ívat rùzné slevové schémata a ceníky individuálnì, tak¾e pøipravené dokumenty obsahují dobré ceny.Software zaznamenává objednávky od pøíjemcù a dokonce umo¾òuje automatickou rezervaci zbo¾í, co¾ je obzvlá¹tì u¾iteèné pro rychle se pohybující skladu. Pou¾ití vratných kontejnerù pro jeho slu¾bu lze pou¾ít k vypoøádání balíkù vkladù. Aplikace pracuje s rùznými tiskárnami, kde je mo¾né tisknout kultury a èárové kódy.Program také zahrnuje 45 000 u¾ivatelù v plném Polsku. Pokud je nabídka za urèitých podmínek nedostateèná, distributor COMARCH umo¾òuje aktualizaci nejnovìj¹ích softwarových mo¾ností s vyu¾itím a¾ 40% slev. Samotný proces je pro u¾ivatele témìø nepostøehnutelný a v¹e konèí pomocí Comarch Assist.