Fakturaeni software male ueetnictvi

Fakturaèní program umo¾òuje rychle, funkènì a øádnì vystavovat rùzné typy fakturaèních materiálù. Modul Comarch ERP Optima Invoices je velmi praktický. S ním mù¾ete vkládat texty do nìjaké mìny.

Tato aplikace existuje v palcích synchronizovaných s dal¹ími prvky systému Comarch. Informace jsou aktualizovány v celé oblasti, co¾ usnadòuje úèetnictví. V rámci této etapy modul vybírá z èlánkù (prodejní a nákupní mo¾nosti, webová výmìna dokumentù nejzajímavìj¹í nabídku na trhu mezi èlánky tohoto typu.Dal¹í nástroj, kterým je okno vyhrazeného prodeje, umo¾òuje prezentovat ve¹keré informace a dokumenty týkající se daného zákazníka. To je velmi dobré øe¹ení pro úèetní. Tento plán je navíc funkcí tisku. To v¹e je koupeno, ¾e tìlo velmi usnadòuje fungování spoleènosti nebo podniku a pracuje pøíjemnìji.Program Comarch ERP Optima Invoices je vhodný zejména pro dìti a malé firmy, kde úèetní oddìlení není velký spor a zamìstnanci potøebují servis a pomoc. V souèasné dobì modul fakturace jako registraèní a fakturaèní program usnadòuje práci zamìstnancù a omezuje mo¾nost provedení chyby. Program umo¾òuje rychle vystavovat faktury a jejich okam¾itou opravu také mo¾nost tisku.Fakturaèní software Comarch ERP Optima bude nakupovat za: vystavení prodejních a nákupních faktur, fiscalizaci pro fyzické ¾eny, zpracování v¹ech transakcí v zlotých a cizích mìnách, vystavení opravných dokladù (úpravy: mno¾ství, údaje, hodnota, cena DPH, sleva atd. , nákup a prodej s výbìrem standardních platebních forem (pøevod, od¹kodnìní, hotovost jako plus a tìch, které urèí klientský software a vedení registru pomoci a smluvních partnerù.