Eesani vlasu

Mùj neteø zvlá¹tì miluje hraní s vlasy, mù¾ete ji drá¾dit nìkolik dní a vyèistit ji také. Je to opravdu pohlceno, ¾e chcete, aby to vypadalo perfektnì, je mo¾né polo¾it jeden prýmek ¹estkrát, koneckoncù pøipojením vlasových doplòkù k nìmu, nebo vkládání vlasových klips. On opravdu tou¾í po ¹kolních vystoupeních a shroma¾ïuje se jim. Její nedávná tvorba, Ksia¿niczki ¯artownisi, existovala a byla zábavná a chtìl bych perfektní úèes a ¹aty. Pøi kontaktu se matka zapletla nìkolika plátky s luky, které se k nim pøipojily. Pak ta rozko¹ná dívka øekla ne, ne a je¹tì jednou. Dívám se daleko do apartmánù ... a zaèalo. Kromì modelování je pøetaktováno i ètyøicet pìt minut. Vypadala skvìle jako velká princezna. A jak se to stalo s princeznami, rychle zmìnila názor. Bez obav o poslední, bylo od zaèátku uvedení do pøedstavení témìø dvì hodiny. Pøekvapivì .... zcela zmìnil vizi, a její øeè znìla skoro jako „noooo, nemám rád, nemám nic princeznou jako její podøízená vysoké vzpomínám.“ Vykoupila si nový úèes, zastrèila si vlasy do kù¾e plné koky. Proto¾e samozøejmì, jak jsem psal vý¹e, máme nyní praxi, kdy¾ si pøipínáme vlasy, a tak jsme to udìlali nejrychleji. Její matka z nìjaké strany mì a dal¹í za dvacet minut byla postavena.

PsorilaxPsorilax Nejlepší způsob, jak se zbavit psoriázy přirozeně a rychle

Doporuèuji bubu-store vlasové klipy