Diagnosticke zaoizeni v nemocnici

Co je to kolposkop?

Kolposkop je velmi dobøe známé diagnostické zaøízení pou¾ívané pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, který díky kombinaci vynikající tøídy optických systémù se specifickým koaxiálním osvìtlením dává pøíle¾itost dùkladnì prozkoumat intimní èásti tìla ¾en, které jsou vystaveny nebezpeèným onemocnìním. S kolposkopem mù¾ete získat a¾ 400x zvìt¹ení obrazu.

Kolposkop a jeho pou¾ití

Kolposkop se pou¾ívá pro kolposkopii, tj. Vy¹etøení povrchu dìlo¾ního hrdla spolu s kanálem, stejnì jako vagina a vulva v místì detekce zmìn, které byly schopny informovat o preklinických formách karcinomu dìlo¾ního hrdla. Je upøesnìno, ¾e pøesnost diagnózy pøipravené kolposkopem je 79 a¾ témìø 97% ve vztahu k jejímu tvaru.

Jak funguje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení provedené, kdy¾ pacient le¾í na gynekologickém køesle. Na samém poèátku vy¹etøení lékaø stanoví pro pacienta zvlá¹tní pøízrak, který pomáhá odhalit vaginální èást dìlo¾ního èípku. Po jeho pøipojení se do pochvy vytvoøí zkumavka s prùhlednými stìnami, za nim¾ se zkoumají oèi pochvy a velikost dìlo¾ního èípku pøi výrazném zvìt¹ení za vysokého svìtla. Kolposkop pomocí kamery vám umo¾ní zaznamenávat zá¾itky a sledovat je na konkrétní obrazovce, stejnì jako ukládat a dávat pacientovi, kdy a za úèelem pøípravy lékaøských záznamù a umístìní diagnózy.