Chladirenske prace s kamiony

Existuje nespoèet mno¾ství velkoobchodníkù s masem pùsobících na území Polska, kteøí vyrábìjí a prodávají tradièní masné výrobky. Velkoobchodníci s masem mají chlazená vozidla, která jim umo¾òuje dodat èerstvé produkty na místo v zemi. Maso je druh, který potøebuje pou¾ít kosterní svaly spolu s tkánìmi, které se dostanou do nich, a nìkteré vnitøní orgány. Maso je obvykle pova¾ováno za mrtvé maso zástupcù rùzných druhù savcù a ptákù pora¾ených ke spotøebì v dùsledku chovu nebo vyhledávání v pøirozeném prostøedí.

Maso je zøídkakdy konzumováno syrové, tj. Ihned po usmrcení zvíøete, nejèastìji se v¹ak tepelnì vyrábí: vaøené, sma¾ené, peèené nebo dusené. Velkoobchodní prodejci masa nabízejí ve velkém mìøítku výrobky èasto vyrábìné z vepøového masa, hovìzího masa a drùbe¾e. Vý¾iváøi rozli¹ovali mezi bílým a èerveným masem, ale toto rozdìlení nikdy není spojeno s barvou, ale vztahuje se na koncentraci myoglobinu ve svalových vláknech. Bílé maso je kuøecí, krùtí, králièí, telecí a p¹trosí, se zmìnami èerveného masa je hovìzí, vepøové, konské, skopové, zvìøinové, kozí, kachní a husaøské maso.

Produkty ¾ivoèi¹ného pùvodu z bílého masa, které nabízejí velkoobchodníci s masem, obsahují ménì tuku, co¾ znamená ni¾¹í hladinu cholesterolu, co¾ zpùsobuje aterosklerózu, ischemickou chorobu srdce nebo dokonce infarkt v lidském tìle. Tìlo je zjevnì nejlep¹ím zdrojem zdravých bílkovin a má v¹echny esenciální aminokyseliny nezbytné pro tìlo. Zoonotické produkty od velkoobchodù s tìlem jsou také skvìlým zdrojem ¾eleza v ka¾dodenní stravì, která je mnohem lépe absorbována ne¾ jakékoliv ¾elezo rostlinného pùvodu.