C eda zona evropske unie

Ministerstvo financí se dr¾í rùzných forem sni¾ování ¹edé oblasti a vymáhání splatných plateb. Samotná kampaò byla spoleèenská kampaò podporující poptávku spotøebitelù po obdr¾ení dokladu o koupi zbo¾í nebo slu¾by. Je tì¾ké øíci, kolik je tento výlet silný: Poláci pova¾ují celé období za své soupeøe spí¹e ne¾ za spojence, a proto jsou pøipraveni pøedstírat, ¾e si pøejí víc ne¾ po¾adovat. Nevytváøíme zvyk odkládání v¹ech dokumentù, abychom se k nim mohli vrátit v urèitém okam¾iku, co¾ mù¾eme pozorovat i mezi skandinávci.

Fiskální inkaso znamená pro nás jiný zbyteèný papír, který by nám neporu¹il kapsy. Proè si uchováváte pøíjmy, proto¾e jsou také vyti¹tìny na takovém dokumentu tak, aby po dvou týdnech nevidìli, co bylo pùvodnì na nich øeèeno?Mù¾ete se spolehnout na pochybnosti o efektivitì tohoto druhu jednání, ale ministerstvo se dostalo do plánu, který nyní v podstatì Polákù støílel skvìle, nebo loterie. Po dokonèení nákupu za minimálnì 10 PLN a sta¾ení potvrzení z tiskárny novitus hd e se v¹ichni mohou zaregistrovat na stìnì internetu a získat pøíspìvek do loterie vozidel. Vítìzem loterie byla samozøejmì veøejná televize.Myslím, ¾e takové úkoly mají mnohem vìt¹í smysl, ne¾ opakování nudy "vzít daòový doklad, nenechte mì ukrást od vás". Poláci nemají rádi, aby byli vyuèováni - je to jedna z nejvy¹¹ích èástí na¹eho vzhledu. To není zpùsob, jak funguje hùl - komunistické rady zjistily, zda se opozice nerozptýlila tváøí v tváø represím, ale upevnila a hodila koneèné vítìzství. Zdá se, ¾e mrkev je s hùlkou mnohem lep¹í, jako je nadìje na získání auta.Za¾ili jste to sami, kdy¾ nakupujete v obchodì a dostala jsem kartu, která vám umo¾òuje pou¾ívat body pro zakoupený produkt. Bylo dùle¾ité, aby se problémy staly materiálními cenami. Tak¾e jsem se dnes sna¾il nakupovat v posledním obchodì, i kdy¾ jsem se k nìmu dostal, musel jsem chodit asi tøi kilometry. Potom jsem pøestal, kdy¾ jsem si uvìdomil, ¾e k dosa¾ení cenné ceny bych musel nakupovat v posledním oboru po mnoho let. Pouze tohle je slib této ceny pro Poláky.