2500x mikroskop

Mikroskop je relativnì nízké celé jídlo a servis. V kovovém nebo plastovém pouzdøe, které je základnou a stolem, jsou umístìny v pohodlných vzdálenostech: èoèky, okuláru, zrcadla a clony.

Okular je výbìr dobøe vybraných èoèek vlo¾ených do kovové trubice, na kterou oko vypadá. Objektiv je více ne¾ jen výbìr správnì vybraných èoèek, namontovaných v kovové trubce jen o nìco men¹í, co¾ "vypadá" u mikroskopu. Mikroskopická pøíprava je kus biologického materiálu umístìný v kapce vody na pravoúhlém takzvaném pùvodní sklíèko a zakryté tenkým okvìtním lístkem krycího sklíèka. Takto pøipravený mikroskopický preparát je ulo¾en na stole ve svìtle mikroskopického pohledu objektivu. Pøes otvor ve støední èásti stolu je na dnì umístìno svìtlo ze dna, které je nasmìrováno pohyblivým zrcadlem umístìným pod stolem. Správnì uspoøádané zrcadlo nasmìruje nasbírané sluneèní záøení nebo umìlé - pokud má mikroskop elektrické osvìtlení - na mikroskop. Mezi zrcadlo a sklíèko mikroskopu je pøíli¹ dùle¾ité regulovat mno¾ství svìtla dopadajícího na vzorek a dosahujícího pozorovatele. Zvednutím a pøechodem ke støedu stolu je ostrost zraku pøípravku omezená. V optickém mikroskopu je generováno celkové zvìt¹ení pozorovaného objektu násobením zvìt¹ení okuláru zvìt¹ením objektivu. Elektronový mikroskop pøedstavuje zcela jinou kvalitu, a tím i obtí¾nìj¹í konstrukci a provoz. Princip pozornosti je zde podobný, jen to, ¾e práce svìtla je v tomto mikroskopu udr¾ována øádnì kalibrovaným elektronovým paprskem. Pøíprava preparátu vede také sofistikovanìj¹ím zpùsobem. Za prvé, biologický materiál se odlévá do dobré pryskyøice. Po koncentraci pryskyøice je tato souprava rozdìlena speciálním mikrotonovým no¾em do mnoha velmi tenkých øezù, které se objevují v zorném poli èoèky mikroskopu. Elektronový mikroskop umo¾òuje získat velmi vá¾ná zvìt¹ení, která nejsou dostupná v optických mikroskopech.